1- گویند از علی(ع) مخرج کسرهای مشترک کسرهای نه گانه را پرسیدند، فرمود: روزهای سال را در روزهای هفته ضرب کن. 2520 = 360 ×7   

                                                                             کشکول شیخ بهایی , صفحه 301

2- دانش آدم پست را بلندمرتبه می کند و فروگذاشتن آن بلندمرتبه را پست می گرداند.

                                                                امام علی(ع) میزان الحکم , جلد8 , حدیث 13648

3- هرگاه خداوند بخواهد بنده ای را پست گرداند، او را از علم بی بهره سازد.

امام علی(ع) منتخب میزان الحکم - حدیث 4461

4- گناهی که بر اثر آن ناراحت شوی نزد خدا بهتر از کار نیکی است که تو را دچار خودپسندی و غرور

کند.

                                                                   امام علی(ع) میزان الحکم , جلد7 , حدیث 11824

5- از سیری ناپذیری و طمعکاری زیاد در کسی، می توان به بدی او پی برد.

                                                                      امام علی(ع) میزان الحکم , جلد6 , حدیث 9351

6- امام علی(ع) در پاسخ با این پرسش که بدبخت ترین مردم کیست؟ فرمود: کسی که دین خود را به

دنیای دیگری بفروشد.

                                                                                     میزان الحکم , جلد6 , حدیث 9554

7- شادی تو بیشتر به خاطر کار خیری باشد که انجام داده ای و اندوهت بیشتر برای کار خیری که از دست

داده ای.

                                                                      امام علی(ع) میزان الحکم , جلد5 , حدیث 8454

8- کسی که نمازش را ضایع کند، اعمال دیگرش را بیشتر ضایع خواهد کرد.

                                                                 امام علی(ع) مستدرک الرسایل , جلد 1 , صفحه 172

9- بهترین و شایسته ترین مطالبی که لازم است جوانان یاد بگیرند چیزهایی است که هنگامی که مردان

بزرگ سال شدند به آنها نیاز دارند.

              امام علی(ع) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی , ج 20 , ص 333 , حکمت 817

 

10- ای گرو جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ و نگهداری کنید.

                                امام علی(ع) , تاریخ یعقوبی ترجمه محمد ابراهیم آیینی , جلد 2 , صفحه 133

11- به ریسمان قرآن چنگ بزن و نصیحت و خیرخواهی آن را بپذیر و حلال آنرا حلال و حرام آنرا حرام

گردان و به واجبهای قرآن و همه احکام آن عمل کن.

                                     امام علی(ع) غررالحکم و دررالکلم , جلد 3 , صفحه 313 , حدیث 4563

12- خرد آن است که دانسته سخن بگویی و به آنچه می گویی عمل کنی.

                                امام علی(ع) غررالحکم , حدیث 2141 و منتخب میزان الحکم , حدیث 4391


13- با فروگذاشتن کارهای بیهوده خردت کامل می گردد.

                                                                            امام علی(ع) , غررالحکم , حدیث 4291

14- هر که خردش کامل شود به شهوات بهایی ندهد.

                                                                             امام علی(ع) , غررالحکم , حدیث 8226


15- هرگاه خرد کامل شود سخن گفتن اندک شود.

                                                                              امام علی(ع) , نهج البلاغه , حکمت 71

16- هر که خردش کم باشد، بد سخن گوید.

                                                                              امام علی(ع)  , غررالحکم , حدیث 7985

17- میوه خرد، دشمن داشتن دنیا و سرکوب کردن هوس است.

                                                                              امام علی(ع) , غررالحکم ,  حدیث 4654


18- خرد درختی است که میوه اش بخشندگی و حیا است.

                                                                              امام علی(ع) , غررالحکم , حدیث 1254


19- خوش خویی در 3 چیز است؛ دوری کردن از کارهای حرام، طلب حلال و فراهم آوردن آسایش و رفاه

برای خانواده.

                                                                  امام علی(ع) میزان الحکم - جلد 5 - حدیث 5029


20- آزمندی و تکبر و حسادت عواملی هستند که انسان را به سوی گناهان می برند.

                                                                          امام علی(ع) , نهج البلاغه , حکمت 371

21- مرگ حقیقی در آن وقتی است که شما توسری خور باشید و زندگی در وقتی است که شما در اهداف

مقدس خودتان پیروز باشید.

                                                                            امام علی(ع) ,  نهج البلاغه , خطبه 51


22- روزی امیرالمومنین را غمناک دیدند، سبب پرسیدند؛ فرمود: هفت روز گذشته ولی میهمانی بر ما

وارد نشده است، میترسم رحمت الهی از سر من برداشته شده باشد.

                                                          امام علی(ع) , بحارالانوار مجلسی , جلد 41 , صفحه 28


23- از خدا آمرزش گناهان، سلامت و حسن توفیق را بخواهید.

                                                          امام علی(ع) , شرح غررالحکم آمدی , جلد 4 , صفحه 137

24- من از پروردگار خود نه فرزندانی زیبا رو خواستم و نه فرزندانی خوش قد و قامت، بلکه از

پروردگارم فرزندانی خواستم که فرمانبردار خدا باشند و از او بترسند تا وقتی به او نگاه کنم و ببینم از

خداوند فرمان می برد، چشمم روشن شود.

                                                                    امام علی(ع)  , منتخب میزان الحکم , حدیث 6737


25- هرگاه تصمیم و دوراندیشی قرین هم شوند، خوشبختی کامل شود.

                                                                    امام علی(ع) , میزان الحکم , جلد 5 , حدیث 8591


26- آفرین بر حسادت چه عدالت پیشه است، پیش از همه صاحب خود را می کشد.

                                                                     امام علی(ع) , میزان الحکم , جلد 3 , حدیث 3908


27- چون ادب از کَفَت رفت، خاموشی اختیار کن.

                                                                    امام علی(ع) , میزان الحکم , جلد 1 , حدیث 373


28- با کسی که خوبیهایت را می پوشاند و عیبهایت را پخش می کند برادری مکن.

                                                                        امام علی(ع) , منتخب میزان الحکم , حدیث 77


29- کسی که به اندک قانع نیست چگونه می تواند خودسازی کند.

                                                            امام علی(ع) , میزان الحکم , جلد 10 , حدیث 17162

30- امام علی(ع) در پاسخ به سوال؛ آماده شدن برای مرگ به چیست؟ فرمودند: بجا آوردن واجبات و

دوری کردن از حرامها و فراگرفتن خوی های نیک. با رعایت این امور دیگر آدمی را چه باک که او به

سراغ مرگ رود یا مرگ به سراغش آید.

                                                                          میزان الحکم , جلد 12 , حدیث 19209


31- مسلمان باید از برادری کردن با 3 گروه دوری ورزد؛ شوخ بی حیا، احمق و دروغگو.

                                                                 امام علی(ع) , میزان الحکم , جلد 1 , حدیث 234

32- بدبخت کسی است که فریفته هوا و هوس خود گردد. بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره

نگیرد.

                                                     امام علی(ع) , میزان الحکم , جلد 6 , حدیث 9526 و9527


33- بی اعتنایی تو به کسی که به تو راغب است کم سعادتی است و تمایل تو به کسی که به تو بی رغبت

است، خواری نفس است.

                                                                امام علی(ع)  , میزان الحکم , جلد 8 , حدیث 12954

 

34 - هر که خداوند سبحان، نعمت فهم را به او ندهد، موعظه هیچ واعظی سودش ندهد.

                                                              امام علی(ع) , میزان الحکم , جلد 14 , حدیث 22182

 

35- بزرگترین نشانه توفیق، فرا گرفتن نصیحت است.

                                                                           امام علی(ع) , غرر الحکم , شماره 9625


36- بهترین خصلتهای زنان، بدترین خصلتهای مردان است؛ تکبر، بخل و ترس.

                                                          امام علی(ع) , نهج البلاغه , کلمات قصار , شماره 234


37- کسی که خدا را فراموش کند، خدا هم او را دچار خودفراموشی می کند و چشم بصیرتش را نابینا می

سازد.

                                                                           امام علی(ع) , غرر الحکم , حدیث 1214


38- به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را                  

                                                                به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را

39- سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آنرا سبک بشمارد.

                                                                                  امام علی(ع)  , حکمت 477

40- ببین علی(ع)، به سبب چه چیز آن منزلت را نزد پیامبر(ص) پیدا کرد همان را پیروی کن. همانا

علی(ع) با راستگویی و امانتداری آن مقام را نزد پیامبر(ص) یافت.

                                                               امام صادق(ع) ,میزان الحکم , جلد 1 , حدیث 1492

41- علی(ع) در نگاه پیامبر(ص)

1- علی(ع)، آقای مسلمانان   2- علی(ع)، جلودار سپیدچهرگان   3- علی(ع)، رئیس مومنان  

4- علی(ع)، پیشوای پرهیزگاران   5- علی(ع)، رئیس دین   6- علی(ع)، نگین انگشتری در میان

اوصیاء   7- علی(ع)، صدیق اکبر   8- علی(ع)، جلودار مسلمانان   9- علی(ع)، جداکننده حق و باطل در

میان امت   10- علی(ع)، نخستین کسی که به خدا ایمان آورد   11- علی(ع)، وزیر پیامبر خدا  

12- علی(ع)، جایگاه سرّ پیامبر خدا   13- علی(ع)، برادر پیاملر خدا   14- علی(ع)، ظرف علم رسول

خدا   15- علی(ع)، امام مردان خدا   16- علی(ع)، وارث علم پیامبر   17- علی(ع)، حامی حزیم

پیامبر   18- علی(ع)، برگزیده پیامبر   19- علی(ع)، شمشیر خدا   20- علی(ع)، هدایتگر  

21- علی(ع)، پدر امامان پاک   22- علی(ع)، مدافع آیین رسول الله   23- علی(ع)، سرّ نگهدارترین

مردم   24- علی(ع)، صاحب حریم پیامبر   25- علی(ع)، پدر این امت   26- علی(ع)، قبله عارفان  

27- علی(ع)، داناترین امت   28- علی(ع)، خوش اخلاق ترین مردم   29- علی(ع)، گشاده دست ترین

مردم   30- علی(ع)، رکن اسلام   31- علی(ع)، پایه ایمان   32- علی(ع)، صراط مستقیم   33-

علی(ع)،امین اهل زمین   34- علی(ع)، زنده کننده سنّت پیامبر   35- علی(ع)، پدر دو ریحانه  

36-علی(ع)، پرچمدار حمد و سپاس   37- علی(ع)، حسابرس امت  

38- علی(ع)، داماد پیامبر   39- علی(ع)، بهترین بشر   40- علی(ع)، همراه پیامبر در بهشت  

41- علی(ع)، جلودار مردم به سوی بهشت   42- علی(ع)، گواه   43- علی(ع)، نزدیکترین مردم به

بهشت   44- علی(ع)، پدر یتیمان و بینوایان   45- علی(ع)، کلمه تقوا   46- علی(ع)، در شهر علم  

47- علی(ع)، وارث دانش پیامبران   48- علی(ع)، چشم خدا، زبان راستگوی خدا   49- علی(ع)، امین

رسول الله در کوثر   50- علی(ع)، رساننده پیان خدا و رسول و درهم شکننده دشمنان پیامبر خدا

******************************************************************************

1-   برای یافتن منابع هر یک به احقاق والحق، جلد 4/3 ، صفحه 389 به بعد مراجعه کنید.

2-   کشف الیقین فی فضایل امیرالمؤمنین، ترجمه، صفحه 18-12


 امام علی(ع) از زبان دیگران

1-   پیشوای انسانها حضرت علی بن ابی طالب، بزرگ بزرگان و یگانه نسخه ای است که با اصل خود

حضرت پیامبر(ص) مطابق است و هرگز جهان در گذشته، حال و آینده نسخه ای مانند او ندیده است و

نخواهد دید.

     دکتر شبلی شُمِّیل، دانشمند ماتریالیست و شاگرد برجسته داروین , بشارت نبوی به شیعیان علی(ع),    

عمادالدین محمدطبری, ترجمه مجتهدی, صفحه 166

2- حضرت علی(ع) پرورده حضرت محمد(ص) است. او بسیار به اسلام وفادار بود... و تا سرحد شور و

عشق پای بند دین بود،صادق و راستگو بود و در اخلاق بسیار خرده گیر؛ و از نامجویی هیچکس در جهان

با حضرت علی بن ابیطالب(ع) قابل مقایسه نیست.

ایلیا پاولیچ پطروشفسکی استاد تاریخ نینگراد , ترجمه و تفسیر نهج البلاغه- علامه محمد تقی جعفری,

صفحه 176

3- همانا زنان از زاییدن همانند علی(ع) ناتوان هستند و چنانچه علی(ع) نبود عمر هلاک شده بود.

                                                                        عمربن خطاب مناقب خوارزمی- صفحه 39

4- من چه بگویم در حق مردی که دشمنانش نتوانستند عظمتها و فضایل او رامنکر شوند و همه آنان به

برتری شخصیت او اعتراف کردند... من چه بگویم درباره مردی که همه فضیلتها به او منتهی می شود و

هر مکتب و هر گروهی خود را به او منسوب می نماید. آری اوست رییس همه فضیلتها.

سیمای نهج البلاغه- ابن ابی الحدید مقنولی- صفحه 44- به نقل از مقدمه تفسیر نهج البلاغه- جلد1-

صفحه 184

5- نزد حقیقت و تاریخ تفاوتی ندارد که او را بشناسی یا نشناسی. تاریخ و حقیقت گواهی می دهند که او

وجدان بیدار و قهار، شهید نامی، پدر و بزرگ شهیدان، فریاد عدالت انسان و شخصیت جاویدان شرق علی

بن ابیطالب(ع) است. ای روزگار چه می شد اگر هر چه قدرت و توان داشتی به کار می بردی و در هر

زمان یک علی با آن عقلش، با آن قلبش، با آن زبانش و با آن ذوالفقارش به جهانیان می بخشیدی.

جُرَق جرداق مسیحی , صوت العداله الانسانیه , جلد1, صفحه 103 به نقل از جلوه ولایت صفحه 313


6- آیا علی(ع) پسرعموی پیامبر و جانشین و داماد او نبود؟! آیا او آن دانشمند پرهیزگار و دادگر نبود؟!

آیا او آن مرد با اخلاص و غیور نبود که در پرتو مردانگی و غیرتش، اسلام و مسلمانان عزت یافتند؟!

                     جرجی زیدان, امام علی(ع) خورشید بی غروب , صفحه 326 , به نقل از داستان غدیر


7-از شافعی پرسیدند درباره امام علی(ع) چه نظری داری؟ گفت: چه گویم در حق آن که دوستانش از

ترس فضایلش را اظهار نکردند و دشمنانش از حسد، با این وصف به قدری فضیلت از او نشر یافت که

مشرق و مغرب را پر کرد.

                                                                             نصایح , آیت الله مشکینی , صفحه 105

 

    نازد به خودش خدا که حیدر دارد                           دریای فضایلی مطهر دارد

   همتای علی(ع) نخواهد آمد ولله                             صد بار اگر کعبه ترک بردارد

 

 ******************************************************************

سوال: چرا نام علی(ع) به صراحت در قرآن نیامده است؟

جواب:

1- اگر نام حضرت علی(ع) با صراحت در قرآن برده نشده است، نام دیگر صحابه پیامبر جز نام «زید»

نیز برده نشده است.

2- اگر نام حضرت علی(ع) در قرآن تصریح می شد امکان تحریف یا ردّ و ایراد و یا اثبات و انکار

میرفت.

3- پیامبر اکرم(ص) کراراً به امامت علی(ع) تصریح کرده است، و هر چه پیامبر بگوید باید از او اطاعت

کرد، چون اطاعت او مانند اطاعت از خداست و هر چه میگوید از ناحیه خداوند می گوید.

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 15:42 |

     

1.امام صادق(ع)فرمود: در آیه انا انزلناه فی لیلهَ القدر, منظور از لیلهّ القدر ,حضرت فاطمه

(س) است و منظور از قدر ,خداوند است.پس کسی که حضرت فاطمه (س)را بشناسد آنطور

که شایسته است در حقیقت لیلهّ القدر را شناخته است و اینکه فرمود لیلهّ القدر خیرٌمن الف

شهر,منظور این است که حضرت فاطمه (س)از هزار مومن بالاتر است زیرا ایشان اُم

المومنین است و اینکه فرمود تنزلُ الملائکهّ و الروحُ فیها , منظور حضرت فاطمه (س) است.

                             آیتُ الله حسن حسن زاده آملی,هزارویک نکته ,ج1,ص9

2.مصحف فاطمه(س)چیست؟!

مصحف فاطمه(س) کتابی است که در آن تمام حوادث,اخبار غیبی و اسامی تمام کسانی که

تا روز قیامت به سلطنت و حکمرانی میرسند آمده است.     امام صادق(ع),بحار,ج26,ص18

3.یکی از مواریث فاطمه(س) صحیفه ی فاطمیه است که تمام دانشهای معنوی مربوط به

انسان در آن نوشته شده است و زندگی زهرا(س) از هرنظر استثنائی است. 

                                                                                               مقام معظم رهبری

  - سرفصل کتاب آفرینش زهراست              روح ادب و کمال بینش زهراست

    روزی که گشایند در باغ بهشت                 مسئول گزینش و پذیرش زهراست

4.خداوند نماز را به منظور دور کردن انسان از کبر واجب فرمود.

                                      فاطمه الزهرا(س),منتخب میزان الحکمه,ح3603

5.پس از رسول خدا(ص)هرگز کسی را راستگوتر از فاطمه ندیدم.   

                                             عایشه,مستدرک حاکم,ج3,ص15

6.حضرت فاطمه (س) دختر پیامبر(ص), اسوه و الگوی زیبائی برای مردم است و دخترپیامبر

(ص) الگوی من است.                     امام زمان(عج),شیخ طوسی,غیبت,ص173

7.هرکه میخواهد در دنیا بلندقدر و بلندمرتبه باشد,بایدچهارخصلت داشته باشد: 1.عفت.2.ادب.

3.جود( دست خیر). 4.عقل.    

                                  حضرت زهرا(س),به نقل از حجهّ الاسلام دکتر رفیعی,شبکه1سیما

8.در خانه ای که از زنان به نام فاطمه(س) نامیده شود,فقر وارد آن خانه نخواهد شد.

                                                          امام کاظم(ع),کشکول زرگر,ج1,ص253

9.خداوند صله ارحام را به جهت فزونی تعداد افراد مقرر داشته است.

                                                         فاطمه(س),منتخب میزان الحکمه,ح2537

10.خداوند عدالت رابرای آرامش دلها واجب فرمود.           فاطمه(س)منتخب میزان,ح4017

11.اگر روزه دار زبان و گوش و چشم واعضاء و جوارح خود را نگه ندارد, روزه به چه کارش می

آید؟!                               فاطمه (س)منتخب میزان الحکمه,ح3733

-       در رتبه ز انبیاء مقدم زهراست                همتای علی,مرد دو عالم زهراست

      برگوی به آنکه اسم اعظم جوید                 شایدکه تمام اسم اعظم زهراست(موید)

12.فاطمه جان برای رسیدن به نعمتهای آخرت بر مرارت و تلخی های دنیا صبر و بردباری

پیشه   کن.                    پیامبر اکرم(ص),زندگانی حضرت فاطمه(س),رسولی محلاتی,ص71

13.خداوند نیکی به پدرومادر را سپری در برابر خشم خدا قرار داد.

                                                             فاطمه(س),اعیان الشیعه,ج1,ص316

14.بارخدایا تورا به علم غیبت و توانائیت بر آفرینش سوگند میدهم که مرا تاوقتی میدانی زنده

بودن برایم بهتر است زنده بداری و هرگاه مرگ برایم بهتربود,بمیرانم.

                                                            فاطمه(س),منتخب میزان الحکمه,ح4610

15.خداوند پرهیز ازخوردن مال یتیم را بخاطر جلوگیری ازظلم وحق کشی واجب فرمود.

                                                    فاطمه(س),منتخب میزان الحکمه,ح6817

16.ازآیهّ الله شاه آبادی نقل است که در نوافل شب به مقام شامخ حضرت زهرا(س) توجه

کنید و بدانید که استمدادگرفتن از آن حضرت موجب ترقی و قرب معنوی میشود و خداشناسی

 انسان را زیاد میکند.نیز از اذان صبح صلوات حضرت زهرا(س) را بفرستید.

                                                                   روزنامه جوان,مورخه 23/2/86/-ص16

17.ازدنیای شما سه چیز را دوست دارم.1.تلاوت قرآن.2.نگاه کردن به چهره رسول الله.3.

انفاق در راه خدا.                                      فاطمه(س),نصایح مشکینی,باب سه گانه.

18.چادر نورانی حضرت زهرا(س)هشتاد نفر یهودی را مسلمان کرد.

                                                                      استاد محسن قرائتی,در شبکه 1سیما

19.شخصی نزد امام صادق(ع)آمد و حضرت به او فرمود:آیا فرزندت به دنیا آمده است؟! گفت

آری.حضرت فرمود دختر است یا پسر؟! گفت دختر, حضرت فرمود نامش را چه گذاشتی ؟!

گفت فاطمه.امام صادق (ع)فرمود:فاطمه , فاطمه , فاطمه , حالا که اسمش را فاطمه

گذاشتی مبادا سیلی به صورتش بزنی.            استادمحسن قرائتی در شبکه1سیما

20.فاطمه(س) در روز محشر پیشاپیش من مبعوث میشود.    

                                                                        پیامبر(ص),مستدرک,ج3,ص153

 

    -   آنزمانی که خدا خلقت دنیا میکرد       فاطمه بود و در آنجا و تماشامیکرد

    باوجودی که نبی بود و علی بود و خدای     خلقت کون و مکان خاطرزهرا میکرد

                                                                          (ژولیده نیشابوری)

21.هروقت به خانه می آمدم و چشمم به زهرا(س)می افتاد تمام غم و غصه هایم برطرف

 میشد.           امام علی(ع),زندگانی حضرت فاطمه (س),رسولی محلاتی,ص70

22.شخص نابینائی واردخانه حضرت زهرا(س) شد.آن حضرت خود را پوشاند.پیامبر(ص)به او

فرمودند چراخودرا پوشاندی درحالیکه آن نابینا تورا نمیبیند؟فاطمه(س) پاسخ داد: اگر نابینا من

را نمیبیند من که اورا میبینم.                          بحار الانوار,ج43,ص91

23.هرکه عبادت ناب و خالصانه ی خود رابه درگاه خدا برد ,خدای عز و جل بهترین کاری راکه

به صلاح اوست برایش فرو فرستد.              فاطمه(س),میزان الحکمه,ج4,ح5688

24.باید احساس محبت به فاطمه(س) رادر زندگی خودپیاده کنیم.     مقام معظم رهبری

25.پیامبراکرم(ص)پرسید:برای زنان بهترین ارزش چیست؟ فاطمه(س) در پاسخ جواب داد:

بهترین چیز برای زن این است که مردی را نبیند و مردی هم اورا نبیند.

                                                                                             بحار,ج43,ص84

26.همسرشهیدمطهری میگوید: برای دخترمان یک طلبه به خواستگاری آمده بود. من شدیدا

مخالف بودم که دخترم را به طلبه بدهم ولی شهیدمطهری میگفت صلاح دخترمان در اینست

که بایک طلبه محقق ازدواج کند.یک روز در اثر خوابی که دیدم به شهیدموافقت خودرا اعلام

کردم و او خندید.وقتی علت خنده اش را پرسیدم ایشان گفتند دیشب متوسل به حضرت

فاطمه (س) شدم تا نظرشمارا عوض کند.   

                                                    سرگذشت ویژه از زندگی استادشهیدمطهری,ج2,ص106

27.پیامبراکرم(س) روزی از دخترش پرسید:فاطمه چه درخواست و حاجتی داری؟!هم اکنون

فرشته ی وحی در کنارمن است واز طرف خداپیام آورده است هرچه بخواهی تحقق

پذیرد.فاطمه(س)پاسخ داد: لذتی که از خدمت حضرت حق میبرم مرا از هرخواهشی باز

داشته است.حاجتی جز این ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و والای خداوند باشم.  

                                      ریاحین الشریعه,ج1,ص105ونهج الحیاهّ محمد دشتی,ص99

-مطلع نور ایزدی,مبداء فیض سرمدی            جلوه ی او حکایت از خاتم انبیاء کند

بضعه ی سیدبشر,ام ائمه ی غرر              کیست جز او که همسری باشه لافتی کند

قبله خلق روی او,کعبه عشق سوی او         چشم امیدسوی او,تابه که اعتنا کند

28.اگرامیرالمومنین با فاطمه(س) ازدواج نمیکرد,برای فاطمه کفو و همسری تا روز قیامت در

روی زمین نبود.             امام صادق(ع),بحار,ج43,ص97واصول کافی,ج2,ص480

29.پیامبر(ص)از علی (ع) پرسید: همسرت را چگونه زنی دیدی؟ عرض کرد خوب کمکی است

در راه اطاعت و فرمانبرداری خدا.آنگاه از فاطمه(س)پرسید و او نیز در پاسخ عرض کرد:خوب

شوهری است.                                                  مناقب شهرآشوب,ج3,ص356

30.اولین کسی که در اسلام تابوت برای جنازه ی مطهرش قرارداده شد,حضرت فاطمه (س)

بود.

                                                         امام صادق(ع),وسایل الشیعه,ج2,ص876

عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست        گیتی عرض است و این گوهرجوهر اوست

درفخر وشرافتش همین بس که زخلق            احمدپدر است و مرتضی شوهراوست

31.امام صادق(ع)در مورد اینکه چرافاطمه(س) زهرا نامیده شد,فرمود: چون وقتی در محراب

و عبادت برمیخاست نورش بر آسمانیان ظاهر میگشت آنگونه که ستارگان آسمان برای زمینیان

نور میفشانند.                                                 علل الشرایع,شیخ صدوق,باب 143,ص180

32.امام حسن عسگری(ع)فرمود:اینکه فاطمه(س)را زهرا نامیدند بدان جهت بود که هرروز

سه بار آن بانوی بزرگوار برای علی(ع)میدرخشید.    

                                                           زندگانی حضرت فاطمه(س),رسولی محلاتی,ص14

33.پیامبر(ص) درباره ی علت نامگذاری دخترش به فاطمه(س)فرمود: دخترم بدین جهت

فاطمه نامیده شده که خداوند او و دوستدارانش را از آتش مصون داشته است.

                                                       الصواعق المحرقه, ابن حجر عسقلانی,ص155

34.به آن جهت دختر پیامبر(ص)را فاطمه نامیدند که او از شرک و سایر بدیها و آلودگیها جدا

شدو به همه ی پاکیها و فضیلتها آراسته گردید.

                                         امام صادق(ع),مجله آشنای خانواده,ج119,ص110

35.دختررسول خدا(ص)را بدین دلیل طاهره نامیدند که او از هرگونه آلودگی ظاهری و باطنی

 پاک بودوهیچگاه خون حیض و نفاس ندید.

                                                 امام باقر(ع),مجله آشنای خانواده,شماره119,ص110                                                           

36. معانی القاب دیگر آن حضرت :

محدثه: کسی است که مخاطب حدیث و امداد غیبی واقع میشود یا کسی راکه فرشتگان با او

سخن میگویند محدثه مینامند.

مبارکه: یعنی صاحب برکت در علم و فضل و کمالات و معجزات و اولاد کرام.

صدیقه: حضرت زهرا را صدیقه نامیدند چون صداقت و درستی اساس زندگی اورا تشکیل

میداد.هرگاه لب به سخن میگشود جز راستی نمیگفت.

زکیه: نموکننده در کمالات وخیرات,پاک و پاکدامن.

                                                                     مجله آشنای خانواده,ج119,ص111       

منابع: 1.زندگانی فاطمه زهرا(س),سید جعفرشهیدی

۲.  زهرا مولود وحی,سید احمد علم الهدی

۳.   زن, ریحانه آفرینش,دیدگاههای مقام معظم رهبری                                                   

حانیه: به زنی گویندکه کمال شفقت و مهربانی را نسبت به شوهر و فرزندان خود داشته

باشد.

بتول:زنی را بتول گویند که از مردان جدا باشد و شهوتی در مردان نداشته باشدو فاطمه(س)را

بتول نامیدند بخاطرآنکه از زنان زمان خویش از نظر فضیلت و دین و حسب جدابوده و قول دیگر

آن است که اورا بدان جهت بتول گفتند که از دنیا منقطع گشته و به خدای تعالی روی آورده بود.

ام ابیها : ام درلغت به معنی مقصود و هدف است و چون فاطمه ثمره ی شجره ی نبوت و

حاصل عمر حضرت ختمی مرتبت بود ازین جهت اورا ام ابیها گفتند.یعنی مقصود حقیقی و

هدف اصلی وثمره ی واقعی پیامبر,او بود.

شیخ صدوق در کتاب امالی وعلل الشرایع وخصال از امام صادق(ع)روایت کرده که فرمود

فاطمه(س)نزد خدای عزوجل نه نام دارد:

فاطمه,صدیقه,مبارکه,طاهره,زکیه,راضیه,مرضیه,محدثه و زهرا.

                                زندگانی حضرت فاطمه(س),رسولی محلاتی,ص16و17

37.از رسول خدا(ص)سوال شد معنای بتول چیست که شما مریم و فاطمه را بتول میخوانید؟!

فرمود:بتول آن زنی است که خون حیض نبیندو به عایشه نیز فرمودفاطمه مانند سایر زنان

نیست و این حالتی که شما بدان دچار میشوید , وی دچار نمیشود.    

                                                          زندگانی حضرت فاطمه(س),رسولی محلاتی,ص15

38.ای عایشه هروقت مشتاق بهشت میشوم گلوی فاطمه را میبوسم.

                                  پیامبراعظم(ص), زندگانی حضرت فاطمه(س),رسولی محلاتی,ص7

39.در روز جنگ احدحضرت زهرا(س)حصیر را سوزانید وباخاکستر آن خون پیشانی پیغمبر(ص)

را بند آورد.

                                                                      استادمحسن قرائتی در شبکه 1سیما

  40.                      

                           مقایسه ی حضرت زهرا و شب قدر

در روایات حضرت زهرا(س) به شب قدر تشبیه شده است.   بحار,ج43,ص65

1.شب قدربهترین وباارزشترین شب در میان شبهاست و بقول قرآن از هزار ماه باارزشتر

است.حضرت زهرا (س)نیز از همه زنان عالم برتر است.پیامبر(ص)فرمود:فاطمه سرور زنان

جهان از اولین و آخرین است و او نیز همچون شب قدر یکی است ونظیر ندارد.  

                                                                                               بحار,ج43,ص29

2.شب قدرناشناخته است(سوره ی قدر, آیه2) . عظمت زهرا(س)نیز ناشناخته است.پیامبر

(ص) فرمود: همانا فاطمه , فاطمه نامیده شد چون مردم نمیتوانند او را بشناسند.  

                                                                                                    بحار,ج43,ص357

3.شب قدر مخفی است.زمان شهادت حضرت زهرا و قبر او نیز مخفی است.

4. شب قدر,شب مغفرت و رهائی از آتش جهنم است.پیامبر(ص)فرمودند: دخترم فاطمه

نامیده شده برای اینکه خداوند او و دوستدارانش را از آتش حفظ میکند.

                                                     فرائدالسمطین,ج2,ص58وکنزالعمال,ج6,ص219

            منبع : مقایسه های معنوی,تشابه ها , تفاوتها, محمود اکبری,ص3637

  

یا امیر المومنین روحی فداک                  آسمان را دفن کردی زیر خاک؟!

آه را در دل نهان کردی چرا؟!                 ماه را در گل نهان کردی چرا؟!

یا علی جان تربت زهرا کجاست؟!            یادگار غربت زهراکجاست؟!

تا ز نورش دیده را روشن کنم               بر مزارش شعله ها برتن کنم

آه از آن ساعت که آتش درگرفت           جام را از ساقی کوثر گرفت

  یاد پهلویش نمازم را شکست                  فرصت راز و نیازم را شکست

     آه زهرا تا ابد جاری بود                      دست مولا تشنه ی یاری بود. 

                                                                  شاعربسیجی,محمدرضاآقاسی

 

علی آن شب ز داغ سینه لبریز              تن خورشید را یا رب کجابرد؟!

به دوش خسته اش یک کهکشان نور         جدا زین خاکدان تا ناکجابرد

غم زهرا و درد بی کسی را                    شب آن شب تا حریم کبریا برد

نمیگنجید در خاک ان تن پاک                   علی جان جهان را تا خدا برد

گلی پرپر به دست باغبان آخ                   نسیم از بوستان مصطفی برد

غدیر از جنبش و جوشش فرو ماند              فراتی از عطش تا کربلا برد

حدیث ماتمش را پیک افسوس                ز یثرب تا شبستان حرا برد

خدایا پرده از این راز بردار                   که زهرا را علی آن شب کجابرد؟!  ( مشفق کاشانی)
+ نوشته شده توسط در سه شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 0:27 |
 

یکی از راههای حل اختلافات زناشوئی چیست؟                                                           

اگرزن و مرد در زندگی جنسی از یکدیگر کامیاب وخوشنودشوند,اختلافات وناراحتیهای

دیگرزندگی را نادیده خواهند گرفت.        دکتر هامیلتون                                                         

- هرگاه نگاهتان به زن زیبائی افتادو شما راخوش آمد به خانه رویدو با همسرخود همبستر

شویدکه او همان دارد که آن زن داشت,برای ورود شیطان راهی به دل خود بازنکنید.               

                                             امام علی(ع),وسایل الشیعه,ج14,ص73

-استادمحمد تقی جعفری میفرمود: برتراندراسل "فیلسوف مشهور اروپائی"به من نوشت:چرا

اسلام اینقدر به ازدواج بها داده و برایش قانون وضع کرده است؟! در جواب او نوشتم؛ مساله

انسان است,با ازدواج میخواهد انسان بوجود آید.                                                     

                                                     جوانان و انتخاب همسر,علی اکبر مظاهری,ص7

-ازخوشبختی مرد داشتن زن شایسته است.  پیامبراکرم(ص),منتخب میزان الحکمه,ح2816    

-جبرئیل (ع) نزدپیامبر(ص)آمد و گفت ای محمد! پروردگارت تورا سلام میرساند و می فرماید:

دوشیزگان همچون میوه ی روی درخت هستند,میوه چون برسدبرای آن داروئی چون چیدن

نباشد وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب میکند.دوشیزگان نیز هرگاه به مرحله ی رشد

زنان برسند آنان را داروئی جز شوهر دادن نباشد وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهند

بود.                   

                                                           امام رضا(ع),منتخب میزان الحکمه,ح2785

-ازدواجی که بخاطر پول صورت گیرد برای پول هم از بین می رود.                     رولان      

-اگر میخواهید خانواده ای شاد و خوشبخت داشته باشید به زن خود توجه کنید و ادب نگه

دارید.   

                                                                         دیل کارنگی   

-زن زشت درمان واقعی عشق است.                                   فرانسویها          

-عشق و سختی بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشوئی است.    اسمایلز                 

-عشقت را نصیب کسی کن که لایق آن بقاشد نه تشنه ی آن زیرا هرتشنه ای روزی سیراب

می شود.                                                      شکسپیر               

-شیطان ده ساعت وقت لازم دارد تا یک مرد را گول بزند ولی زن در یک ساعت ده مرد را

اغفال میکند.                                                               آلمانیها            

-زن و شوهر یکسال پس از ازدواج به فکر زیبائی صورت یکدیگر نمی افتند بلکه هردو متوجه

اخلاق و رفتار هم میشوند.                                            اسمایلز         

-عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی.                      دکترعلی شریعتی           

 

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 18:43 |

 

 مهدی طاووس بهشتیان است که هاله ای از نور او را فراگرفته است. 

                                                                                     پیامبر اکرم (ص)

علل غیبت امام زمان (عج) چیست ؟

1.حفظ جان امام        2.بیعت نکردن با طاغوتهای زمان        3. آزمایش مردم

برای اینکه امام زمان (عج) بیاید سه چیز میخواهیم؛ 1. دین و مکتب

جهانی    2.رهبر جهانی

3.آمادگی جهانی.

وظایف و تکالیف مهم شیعیان در عصر غیبت چیست؟

1.شناخت ومعرفت امام و تمسک به دین.

2.خودسازی و امر به معروف و نهی ازمنکر.

3.صبر بر مشکلات و مساوات با برادران دینی.

4.کمک و صدقه به محرومین به نیت سلامتی و دورکردن غم واندوه از امام

زمان(عج).

 

5.نماز اول وقت و صلوات فرستادن,زیباترین هدیه است به همراه وعجل

فرجهم,حداقل روزی

صدبارموجب خوشحالی حضرت (عج) می شود.

6.به والدین خود خدمت کنید.مطمئن باشید قلب عالم امکان , حضرت مهدی

(عج) را خوشنود کرده اید.

7. در فراق و جدائی حضرت مهدی (عج) , دعای ندبه و دعای غیبت امام

زمان(عج) را بخوانید.

8.بعد از هر نماز برای فرج امام زمان (عج) زیاد دعا کنید چون خودش فرمود :

من در میان شماهستم

و به شما دعا می کنم.امام رضا(ع) نیز فرمودند: در قنوت شب جمعه و روز

جمعه به امام زمان (عج)

دعا کنید و استاد قرائتی می گفت: این حدیث را من به چشم خود دیدم که

امام زمان(عج) روزی صدبار به شیعیانش دعا می کند.         

                                                             هفته نامه صبح صادق,23/2/87, ص 16

 

                     بررسی علمی مساله ی طول عمر

1.  گیاهان

در میان گیاهان , درختان طویل العمری وجود دارد که سکویا نام دارد که عمر

برخی از آنها بیش از پنج هزار سال می باشد.یک نوع کاج در کالیفرنیا موجود

است که طبق تحقیقات گیاه شناسان4600 سال از عمر آن میگذرد.

دایره المعارف بریتانیا,ج14,ص376 و دایره المعارف امریکا,ج17,ص464

درخت دیگری را در روی کالیفرنیا مسن ترین درخت روی زمین تشخیص داده

اند که برآن6000 سال عمرتخمین زده اند.  

                                                 نوید امن وامان,ص228,تالیف آیه الله لطف الله صافی

2.حیوانات :

درازترین موجود زنده ای که تاکنون در جهان کشف شده یک نوع ماهی است

که در سواحل جزیره ماداگاسکار یافت شده ونسل آن سابقه چهارصد میلیون

ساله دارد.                                                     کیهان,شماره6413,آذر 1343

یک پزشک انگلیسی می نویسد:

برخی از دانشمندان توانسته اند عمر حشره ی میوه جات را به نهصدبرابر

افزایش دهند,روی این حساب اگر عمرطبیعی انسان را هشتادسال درنظر

بگیریم,امکان افزایش آن تا72هزارسال عملی بنظر می رسد.                

                                             اولین دانشگاه و آخرین پیامبر , دکتر پاک نژاد,ج2,ص220

چندی پیش در لابلای یخهای قطبی,ماهی منجمدی پیدا کردندکه وضع

طبقات یخ نشان می داد که مربوط به پنج هزار سال قبل است.ابتدا گمان

می کردند ماهی مرده است اما وقتی آ ن را درآب ملایم قرار دادندبا کمال

شگفتی شروع به حرکت کرد,معلوم شد او در این پنج هزار سال زنده بود اما

با شعله بسیارکمرنگی از حیات و زندگی.

                                     « مهدی انقلابی بزرگ,آیت الله مکارم شیرازی,ص227 »

 3.انسان :

درحال حاضر که میانگین عمر انسان در حدود هفتادسال می باشد ,تعداد

بیشماری از مردم روی زمین قرن دوم زندگی خود را سپری می کنند.

                             

                                  عوامل طول عمر

1.آرامش روحی :

آرامش روحی بیش از هر عامل دیگردر درازی عمر موثر است.مثلا حضرت

امام خمینی و آیت الله بروجردی نزدیک به90سال عمر کردند,آیت الله

خوانساری 96سال,آیت الله بهلول گنابادی 106 سال و ...

2.عامل ارث :

عامل ارث به قدری نیرومند است که میتواند عوامل دیگری چون محیط و

احتیاط را خنثی کند.

                                              دادگسترجهان,آیت الله امینی,ص281

3.عامل تغذیه :

دانشمندان غذاشناس عقیده دارند که طول عمر رابطه ی نزدیکی با طرز

تغذیه و شرایط اقلیمی دارد.

آنهابا مطالعه روی طول عمر ملکه زنبور عسل که 400 برابر زنبوران دیگر عمر

میکند به این نتیجه رسیده اند.

4.کم خوری            5.محیط              6.هوای آزاد

7.سرما : اسکندر که در جستجوی آب حیات در دل تاریکیهای قطب جنوب

فرو رفت,اگرچه به آب حیات نرسید ولی سرمای آنجا به او شادابی و عمر

بیشتری داد.

                                                  اولین دانشگاه و آخرین پیامبر,ج2,ص217

8.سخت کوشی           9.شغل و حرفه            10.دوری از دخانیات

11.پیاده روی      12.داشتن برنامه در تمام شئون زندگی    13.داشتن هدف مشخص درزندگی

14.تناسب و تعادل بین کار و استراحت    

 15.پوشیدن کفش راحت و زیبا و خوشرنگ

16.خوردن بهترین غذای ممکن در صبح زود    

 17.استفاده از مواهب طبیعی

18.خواب به موقع و اندازه         

 19.ورزشهای تنفسی و ده ها عامل دیگر.

                                 اولین دانشگاه وآخرین پیامبر, دکتر پاک نژاد,ج2,ص213

نتیجه :

مطالعه ی احوال درختان طویل العمر, زنده ماندن چندین هزارساله ی نطفه

ی حیاتی نباتات, زندگیچندین هزارساله ی ویروسها وحالات شگفت

انگیزخوابهای زمستانی و ترقیات حیرت انگیز علم پزشکی و زیست شناسی

و..جهانیان رابه امکان طولانی نمودن عمر و غلبه بر پیری امیدوار کرده و به

کوشش و تحقیق و کنجکاوی وادارشان کرده است.دانشمندان بر این هدف

مقدس و آرمان والای بشریت موفق و کامیاب گردندو در نتیجه راز طول

عمرقائم آل محمد (عج) برای طالبان حقیقت آشکار گردد.

                      دادگسترجهان,آیت الله امینی,ص296 , به نقل از دکتر ابوتراب نفیسی,ص81

کوتاه سخن اینکه :

چون امکان عقلی وعلمی عمر طولانی مشخص و ثابت شدو دریافتیم که

علم نیز درصدد است که این امکان نظری را به امکان عملی مبدل

سازد,بنابراین جایی برای شگفتی نمی ماندمگر اینکه درپیشی گرفتن

حضرت مهدی(عج) بر دانش بشری شک کنیم که او قبل ازاینکه علم بشر

بتواند رمز عمر طولانی را به دست آورد و در عمل آن راممکن سازد چگونه

توانسته است ان را به دست اورد وچنین عمر طولانی داشته باشد.

این تنها موردی نیست که اسلام از دانش بشری پیشی گرفته است,مگر

خداوند مارا آگاه نساخته که پیامبر را در یک شب از خانه ی کعبه تا

مسجدالاقصی در سرزمین فلسطین سیر داده است به شکلی که دانش

بشری هنوز نتوانسته به مشخصات آن راه یابد.بلی حضرت مهدی (عج) از ان

افراد استثنائی است و در داشتن عمر طولانی بر دانش بشری پیشی

گرفته,خداوندی که به نوح(ع) وبه حضرت عیسی و حضرت خضر عمر هزاران

ساله داده , نمی تواند به حضرت مهدی(عج) عمر طولانی دهد ؟

        

                        نیاز حضرت مهدی (عج) به عمر طولانی

نیازحضرت مهدی(عج) به عمر طولانی,بنابر تحلیلهای اجتماعی, کسب تجربه

و مشاهده ی پیدایش و انقراض تمدنهاست تا ازسرمایه ی بزرگ روحی

برخوردار گردد.او قبل از پیدایش تمدنها بوده و با شخصیت کامل و مستقل

بدون اینکه دردامن تمدنی بزرگ شده باشد, ساخته شده تا در رویارویی با

نظامهای حاکم عصر ظهور بتواند انقلاب جهانی خود را رهبری کند.

 

                          مهدی, طاووس بهشتیان

1.در توقیع مبارک حضرت مهدی(عج) ابن بابویه: سه مرتبه تاکید میفرماید به

نماز شب.

                                                          «قلب سلیم» آیت الله دستغیب,ص208

2.کسی خدمت حضرت ولی عصر(عج)رسیده بود, آقا گله کرده بودند که

شیعیان ما ,مارا فراموش کرده اند,چرا به یاد ما نیستند؟! چرا از ما کمک نمیخواهند؟!    

                                                          اخلاق درخانه1,آیت الله مظاهری,ص323

3.هرکس بعداز صلوات بر محمد و آل محمد, وعجل فرجهم را اضافه نماید,من

اورابا کتاب الغدیر خوددر ثوابش شریک میکنم.    

                                  علامه امینی , گنجینه ی معارف , محمدرحمتی,شهرضا,ص590

4.از حضرت علامه طباطبایی سوال کردند ؛ راه رسیدن به آقا امام زمان(عج)

چیست؟ فرمودند: امام زمان(عج) فرموده است؛شماخوب باشید ماخودمان

شما را پیدا می کنیم.

                                                مجله ی راه راستان,شماره 25, مهرماه87,ص26

5.بزرگی به خدمت امام زمان(عج)رسیده بود وحضرت به او فرموده بود:

آقای خمینی ظهور مارا دویست سال به جلو انداخت.    

                                                          « دلباخته » ,سیدعباس فرهمندپور,ص122

6.ازحضرت آیت الله بهجت سوال کردند جزیره ی خضرا

کجاست؟فرمودند:جزیره ی خضرا آن دلی است که امام زمان(عج) در آن تاب

بیاورد.                                              ارتباط معنوی با حضرت مهدی(عج),ص121

7.هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد.  

                                                       حضرت مهدی(عج),بحار,ج53,ص182

8.از شیخ بهلول پرسیدندکه چه وقت می شودبه حضور آقا امام زمان(عج)

مشرف شد؟فرمود: باتقوا باشیدوقتی که بین شما و حضرت(عج) سنخیت

باشدسپس فرمود: دیدن امام زمان(عج)مهم نیست,مهم این است که او مارا

ببیند,خیلی ها علی(ع) را دیدند اما دشمن او شدند.اگر کاری کردیم که نظر

آنهارا جلب کنیم آن ارزش دارد.                                 مکتب جبهه,شماره ی 89

9.شخصی که بیش از40 سال در طلب امام زمان(عج)بود,بعد از چهل سال

ریاضت وعبادت به محضر منور حضرت مهدی(عج)مشرف شد.وقتی خدمت

آقا رسید از حضرت گلایه ی عاشقانه کرد : شما که سرانجام مرا به

محضرپذیرفتید,ای کاش یک مقدار زودتر مرا میپذیرفتید و من این همه غصه

نمیخوردم و عذاب نمی کشیدم.حضرت فرمودند: اگر زودتر مارا می دیدی از

ما نان و سبزی میخواستی,حالا که چهل سال زحمت کشیده ای می فهمی

که چه بخواهی.                                            گنجینه,صبح صادق,17/10/86,ص6

10.چگونگی بهره مند شدن از من در روزگارغیبتم همچون بهره مندشدن از

خورشید است,آنگاه که در پس ابر, از دیدگان پنهان شود. من مایه ی امنیت

زمینیانم همچنان که ستارگان مایه ی امنیت آسمانیان هستند.                           

                                  حضرت مهدی(عج),منتخب میزان الحکمه,حدیث570

11.از امام حسین(ع)پرسیدند:آیا حضرت مهدی (عج) بدنیا آمده است؟

فرمودند: نه و اگر زمان او را درک کنم ,در تمام عمر به اوخدمت خواهم

کرد.                                                 فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع),ص733

 

                       نشانه های شگفت آور آخر الزمان

1.پیامبراکرم(ص)به حذیفه فرمود : ای حذیفه!! مطالبی که می گویم به

ذهنت بسپارو باچشمت ببین و با انگشتانت شماره کن.آنگاه حضرت علائم

آخرالزمان را بیان می کند که برخی از آنها به شرح زیر است:

وقتی که امت من نماز را ضایع کنند و از شهوت پیروی می کنند و خیانت

درمیان مردم زیاد شود و امانت و امانتداری کم شود و خانواده ها در دامن

فسادسقوط کنند,افرادجامعه نسبت به یکدیگر بدبین شوند,قیمتها بالا رود,

عمل خلاف پسندیده شود, ناسزا و فحش دادن به پدران و مادران را وسیله

ی سرگرمی و مزاح قرار دهند, آشکارا ربا بخورند, باطل را به لباس حق جلوه

دهند , زشتی دروغ ازبین برودبه حدی که لباس راستی بر آن

بپوشانند,خاموشی و سکوت را بی خردی بدانند, کارهای ناپسند بر اعمال

خوب غلبه پیدا کند, محبت نسبت به یکدیگر و صله رحم از دلهای مردم

برداشته شود , مردم کارهای باطل و ناچیز را نیکو می شمارند,جامه های

نرم و نازک و زیبا بپوشند,رغبت به دنیا پیدا کنند و آن را بر آخرت مقدم بدارند,

رحم از دلهای همه ی مردم برود, قرآن را به بازی بگیرند, اموال بیت المال

را مال شخصی خود بدانند, دلهای مردم پر از نخوت و تکبر شود.از اسلام

باقی نماند جز اسمی و از قرآن باقی نماند جز رسمی.در این هنگام

مساجدشان آباد باشد اما دلهایشان از تقوا و ایمان تهی.تنهامجرب مردم دنی

رو درهم باشد. 

              فوائب الدهور,سیدحسن میرجهانی,ج1,ص290 / بحارالانوار,ج52 ,

ص 190,باب25,حدیث21 / اثبات الهدی,ج7,ص390,باب34,فصل4,حدیث12.

 

                          اوصاف مردم آخر الزمان

 

2.جابربن عبدالله انصاری ازپیامبراکرم(ص) نقل می کند که فرمودند:

زکات دادن متروک شودو سخن متداول و همیشگی شما دروغ, میوه و نقل

مجالس شما غیبت و آنچه بدست می آورید حرام باشد.در آن زمان بزرگان بر

کوچکان رحم نمی کنند و کوچکان نیز احترام بزرگان را نگه نمی دارند, درباره

ی همسایه جفاکنند, با ارحام قطع ارتباط کنند, حیای کوچکام کم

گردد,ساختمانها را محکم بنا کنند, مرد پدرش را لعنت کند , برادر نسبت به

برادر حسد ورزد, شرکاء در معاملاتشان به یکدیگر خیانت کنند, وفا کم شود,

پرده ی حیا از زنها برداشته شود, از آخرت غفلت کنند وتمام توجه خود را به

دنیا معطوف دارندو طمع زیادشود, بندگان خدا ومومنین در جامعه ذلیل و

منافقان در میان مردم عزیز و محترم باشند,انواع خواریها را درباره ی مومن و

اهل ایمان اعمال کنند, قرآن را با آواز و و مزامیر و بصورت غنا میخوانند,پس در

چنین عصری ترانه ها و سازها و آواز آدمیان را به طرب می آورد آنچنان

که گوئی نفسهایشان در طرب می آید.    

  مجمع الزواید,ج7,ص336,نورالدین هیثمی/اولین دانشگاه وآخرین پیامبر, دکتر پاک نژاد,جلد2,

 ص194

3.امام صادق(ع) به یکی از یارانش(حمران) درمورد عصرقبل ازظهور و اینکه

فرج در چه زمانی واقع می شود فرمود:و دیدی کسی که امر به معروف

می کند دربین مردم ذلیل شود,صاحب مال در بین مردم از صاحب

ایمان عزیزتر است و دیدی که مردم فعل حرام را حلال و حلال را حرام می

شمارندو دیدی که مردم دین را با رای خودشان تطبیق می دهند و دیدی که

اهل ایمان در مقابل منکرات جزء با قلبشان توان انکار ندارند و دیدی که زنان بر

مردان غالب می شوندو برخلاف رضای شوهرعمل می کنندو مردشان را از

نظر زندگی اداره می کنند و دیدی که غیبت کردن را سخنی خوشمزه و

دلچسب می دانند و یکدیگر را به غیبت کردن بشارت می دهندو دیدی که

مردم طرفدار آن کسی هستند که قدرت در دست اوست و دیدی که طالبان

حلال را سرزنش و دوستدار حرام را تمجید و تکریم می کنند و دیدی به

کسانی که حق را می گویندو امر به معروف و نهی از منکر می کنند گفته

می شود به شما مربوط نیست و دیدی که در میان مردم و محافل عمومی

تنها نسبت به اغنیا و ثروتمندان احترام می شود و دیدی که فرزندان

احترام پدر و مادر را به جای نمی آورندو آنها را تحقیر می شمارندو بدترین

حالات را پدر و مادر دارندنزد فرزندانشان.و دیدی که موذن یرای اذان و نمازگزار

برای نمازخواندن مطالبه ی پول می کنند و دیدی که برسر منبرها امر به

تقوی می کنند اما گوینده ها خود به آن عمل نمی کنند.

بحارالانوار,ج52,ص257,حدیث147 / فوائب الدهور,ج3,ص61,حدیث64 به نقل از روضه ی

کافی ,ص118

4.اصبغ بن نباته از حضرت علی(ع) نقل می کند که فرمود: از پیامبرخدا(ص)

شنیدم که فرمود: در دوره ی آخرالزمان که بدترین زمانهاست, زنانی پیدا می

شوند که بر این اوصاف خواهند بود؛

1.بدحجاب و بی حجابند.   2. حدود الهی رانادیده می گیرند.    3.زینت خود را

به نامحرمان نشان می دهند.         4.از دستورهای دین پیروی نمی کنند.           5.بدنبال فتنه و آشوب می گردند.

6.بدنبال خوشگذرانی و لذتهای نامشروعند.         7.محرمات را برای خودحلال

می دانندو چنین افرادی دردوزخ گرفتار عذاب خواهند شد.     

                                                       « وسایل الشیعه,ج14,ص19,شیخ حر عاملی »

 

وضع فرهنگی مردم دنیا پیش از ظهور چگونه خواهد بود؟ 

مسائل معنوی به روایت پیامبر اکرم(ص) :

نماز ومسائل معنوی رها می شود وبه آن توجه نخواهد شد.بیشتر مردم جز

درماه رمضان عبادت نمی کنند,مردم دینشان را به دنیا می فروشند و

کارهای زشت خوب شمرده می شود, مردم به پدرومادرشان ظلم و ستم

می کنند درحالیکه نسبت به دوستانشان نیکی ومحبت میکنند.

مردازهمسرش اطاعت میکند درحالیکه مادرش را آزارمیدهد.امانت به خائن

سپرده میشودو انسان امین هم خیانت میکند.انسان دروغگو را

تصدیق می کنند و آدم راستگو را دروغگو میشمارند, رباخواری درجامعه

ظاهر وعلنی می گردد, معاملات بین مردم باغیبت کردن و رشوه دادن به

یکدیگر انجام می پذیرد.در آن زمان نه به کودکان رحم می کنند و نه به

بزرگترها احترام می گذارند.بسیاری از مردم بدنهایشان مانند بدن آدم است

ولی دلهایشان دلهای شیاطین می باشد.عده ای قرآن را برای غیرخدا یاد

می گیرند.در آن دوره, مردان امت من خود را با طلا  زینت می کنند,طلاق زیاد

می شود,حدود الهی درباره ی مجرمان جاری نمی شود,اغنیا و ثروتمندان

حج را برای تفریح و خوشگذرانی انجام می دهند,طبقه متوسط جامعه برای

تجارت به حج می روند,مردم فقیر برای ریاو برای اینکه به دیگران نشان

دهندو یا به گوش دیگران برسانندحج می روند.انسان مومن از همه ی مردم

خوارتر است وهمه به چشم حقارت به او می نگرند درحالی که انسانهای

آلوده از احترام بالائی برخوردارند.پرده های حرمت و حیا دریده می شودو

گناهان زیاد می گردد و مردم چنان گرفتار تجملات می شوند که باانواع لباس

بریکدیگر فخر می فروشندوشخصیت را در ظاهر و لباس می دانند.در

آن زمان سکته و مرگهای ناگهانی فراوان می شود.حیا از کودکان و زنان می

رود..زنان بااینکه پوشیده اند اما برهنه و عریانند.    

          گنجینه معارف,محمد رحمتی شهرضا,ص504 / بحارالانوارمجلسی,جلد6,ص306-315   

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۸ و ساعت 17:33 |

    مقایسه ی اصحاب پیامبر(ص) و اصحاب امام حسین(ع)

1.یاران امام حسین(ع) انسانهای سرشناس و رئیس قبیله بودند مثل زهیر 

اما یاران پیامبر(ص) انسانهای عادی و معمولی بودند.

2.اصحاب پیامبر (ص) با کسی که می جنگیدند کافر بودند اما اصحاب امام

حسین (ع) با کسی که می جنگیدندمسلمان بودند.

3.بر یاران پیامبر (ص) امداد الهی نازل می شد اما بر یاران امام حسین (ع)

امداد غیبی نازل نمی شد.

4. در جنگهای پیامبر(ص) تعداد نفرات دشمن یا مساوی بودندیا 2,3 برابر

بیشتر امادر جنگ عاشورا حدودا 416 برابر بودند؛ سی هزار نفر در مقابل 72

نفر.

5.در جنگهای پیامبر بزرگان بودند, نوزادی نبود اما در جنگ عاشورا نوزاد 6

ماهه بود.

6.در جنگهای پیامبر فقط حضرت حمزه را مثله کردند ولی در کربلا بدنها را

قطعه قطعه کردند.

7. در جنگهای عاشورا , امام حسین (ع) را دعوت کردند اما در جنگها پیامبر را

دعوت نکردندو در کربلا آب را قطع کردند.

8.امام حسین (ع)به اصحاب خود گفت:بروید آزاد هستید اما آنها نرفتند اما

اصحاب پیامبر (ص) از رسول خدا اجازه می گرفتن و می رفتند. امام حسین

(ع) به اصحاب خود فرمود : من بهتر از شما اصحاب سراغ ندارم.     

                              امام حسین(ع) موسوعه کلمات الامام الحسین(ع) , ص 395

 

     حرکت امام حسین(ع) از مکه به کوفه با تاکتیک انجام گرفت

1.روز رفت.        2. سواره رفت           3.با قافله و چمدان رفت

4.از وسط مردم رفت        5.آیه ای را که موسی(ع) از دربار فرعون بیرون

رفت همان آیه را خواندو حکومت یزید را نامشروع دانست.

                                                 قصص, آیه21(بااستفاده از سخنان استاد قرائتی)

 

                            قرآن کریم و سیدالشهدا(ع)

1.قرآن سید الکلام است , امام حسین (ع) سیدالشهداء است.

2.قرآن کریم به هدایت و رشددعوت می کند, امام حسین (ع) نیزهمینطور

«نافسوا فی مکارم الاخلاق»

3.قرآن نور مبین است  , امام حسین (ع)نیز نور مبین است.

4.قرآن عظیم است , امام حسین (ع) نیز فدیناه بذبح عظیم است.

5. قرآن مرکب نجات است , امام حسین (ع) نیز سفینه ی نجات است.

6. قرآن کتاب بابرکت است, در شهادت امام حسین (ع)نیز برکت است.

7.در قرآن کجی راه ندارد, در امام نیز میل به باطل راه ندارد.

8.قرآن کریم است , حسین بن علی(ع) نیز کریم الاخلاق است.

9.قرآن کتاب عزیز است, حسین (ع) نیز هیهات مناالذله است.

10.قرآن شفاست , در خاک حسین بن علی(ع) نیز شفا وجود دارد.

11.قرآن ریسمان الهی است, حسین (ع) نیز کشتی نجات و هدایت

است.«مصباح الهدی وسفینه النجاه»

12.قرآن را با حزن بخوانید , بحالت غم و غصه و ناراحت به زیارت حسین (ع)

بروید.                                                 (با استفاده از سخنان استاد قرائتی)

   خداوند در عوض شهادت سیدالشهداء این امتیازات را به او بخشید:

1. امامت در نژاد اوست.      2. دعا کنار قبرش مستجاب می شود.

3. شفا در تربت اوست.          4.فاصله ی زمان رفت و برگشت زائر ازعمرش

محسوب نمی شود.           

                                       امام صادق (ع),بحارالانوارمجلسی,کمپانی,جلد101, ص150

5.دارائی تو اگر از آن تو نباشد,تو از آن او خواهی بود.پس آن را باقی مگذار

زیرا آن برای تو نمی ماند و پیش از آنکه او تورا بخورد , تو آن را بخور.

                                              امام حسین(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث 5908

6.هرکس برای خدا به زیارت امام حسین (ع)برود,جبرئیل و میکائیل و اسرافیل از او مشایعت می کنندتا به منزلش برگردد.    

                                                    امام صادق(ع),بحارالانوار,جلد101,ص20

7.امام رضا(ع) به ریان بن شبیب فرمودند:

ای پسر شبیب ! اگر خواهی بی گناه خدای عز و جل را ملاقات کنی حسین

(ع) را زیارت کن.

ای پسر شبیب ! اگر دوست داری در اطاقهای ساختمان بهشت با پیغمبر و

آلش همنشین باشی به قاتلان حسین (ع) لعن کن.

ای پسر شبیب ! اگر دوست داری ثواب شهیدان در رکاب حسین (ع) را

ببری ,هروقت اورا یاد کردی بگو ؛ کاش با آنها بودم و به فوز عظیم شهادترسیده بودم.

ای پسر شبیب ! اگر دوست داری در درجات اعلای بهشت با ما باشی, در

اندوه و شادی ما شریک باش و ملازم ولایت ما باش.          

                                                   در کربلا چه گذشت,شیخ عباس قمی ,ص54 

8. امام حسین (ع) در روز عاشورا هم مستحباتش را کم نکرد؛ اذان و اقامه

گفت و به جماعت خواندو در اول وقت هم خواند.امام حسین (ع) روز عاشورا

30 تیر خورد تا 34 کلمه ی نماز را اقامه کند.

                                                                 محسن قرائتی

9.اگر مردم بدانند زیارت امام حسین (ع) چقدر فضیلت دارد از شوق می

میرند.

                                                امام باقر (ع), بحارالانوار, جلد101,ص21

10.اگر مردم مرگ را باور می کردند و آن را به همانگونه که هست بنظر می آوردند دنیا ویران می گشت.         

                                   امام حسین (ع),فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)ص841

11.اگر سه چیز نبود , فرزند آدم هرگز برای چیزی سرخم نمیکرد, فقر ,

بیماری و مرگ.

                                     امام حسین (ع),فرهنگ جامع سخنانامام حسین(ع),841

12.از امام حسین (ع)پرسیدند ادب چیست, فرمود: اینکه از خانه ی خود

بیرون آیی و با هیچکس برخورد نکنی مگر او را برتر از خود ببینی. 

                                          فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع),ص841

13.شخصی نزد امام حسین (ع) از کسی غیبت کرد, امام (ع) به او فرمود:

ای فلانی ! دست از غیبت بردار , زیرا غیبت کردن نان خورش سگهای دوزخ

است.

                                        فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع),ص 839

14.از امام سجاد (ع) پرسیدند: فرزندان پدرشما چقدرکم اند ؟! فرمود:

شگفتا ! چگونه خودم به دنیا آمده ام ,او درهرشبانه روزهزاررکعت نماز

میخواند.                                        فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع),ص755

15.شکرگزاری تو برای نعمت پیشین, نعمت تازه را سبب می شود.

                                                                  امام حسین (ع) ,فرهنگ جامع,ص834

16.آنکه بخشش تورابپذیرد,تو را در جوانمردی کمک کرده است.

                                                            امام حسین(ع),فرهنگ جامع,ص826

17.سلام هفتاد حسنه دارد؛ شصت و نه حسنه ی آن از آن سلام کننده و

یکی از آن جوابگوست.

                                                            امام حسین(ع),فرهنگ جامع,ص813

18.از امام حسین (ع)پرسیدند آیا حضرت مهدی بدنیا آمده است ؟! فرمود : نه

و اگر زمان او را درک کنم,در تمام عمرم به او خدمت خواهم کرد.           

                                                                        فرهنگ جامع, ص733

19.هرکس این پنج خصلت را نداشته باشد, از زندگی خود بهره ای نمی برد؛

  عقل , دین ,  حیا , ادب و خوش خلقی  

                                       امام حسین(ع),فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)ص804

20.هر بامداد اعمال این امت بر خدای تعالی عرضه می شود.

                                       امام حسین (ع),میزان الحکمه,ری شهری,ج9,حدیث14383

21.مردی خانه ای ساخت و از امام حسین (ع) دعوت کرد که داخل آن

شود.حضرت وقتی وارد خانه شدو به آن نگاه کرد فرمود: خانه ی خودت را

ویران کردی و خانه ی دیگری را آبادساختی.کسی که در زمین است تورا

فریفت و آن که در آسمان است با تو دشمن شد.

                                                     میزان الحکمه , ری شهری ,جلد5,حدیث8696

22.هرکه تا زنده است به زیارت قبر حسین(ع)نرود دین و ایمانش ناقص

باشدو اگر به بهشت هم برود مقامش در آنجا از همه ی مومنان پایین تر

باشد.                                            امام صادق(ع),میزان الحکمه,جلد5,حدیث7962

23.سالی یکبار به زیارت قبر حسین(ع) بروید. 

                                           امام صادق(ع),میزان الحکمه,جلد5,حدیث7963

24.روزهایی که برای زیارت امام حسین(ع) حرف بشود,از عمر شمرده نمی

شود.

                                              امام رضا(ع),تهذیب,شیخ طوسی ,جلد6,ص43

25.تحصیل دانش ,سبب باروری شناخت است.  

                                      امام حسین(ع),میزان الحکمه,جلد8,حدیث12184

26.کسی که می پندارد پیرو شیعه ی ماست , ولی تا زنده است هرگز به

زیارت قبرحسین(ع) نرود،او شیعه ی ما نیست.    

                                                      امام صادق(ع),وسایل الشیعه,جلد10,ص336

27.از بی ارزشی و خواری دنیا نزد خدای متعال است که سر یحیی بن زکریا

به فاحشه ی بنی اسرائیل هدیه شد.          

                                                   امام حسین (ع),میزان الحکمه, جلد4,حدیث 5958

28.قناعت سبب آسایش تن است.        

                                                    امام حسین(ع),میزان الحکمه,جلد10,حدیث17163

29.هرکس در راه زیارت حسین(ع) به خطر و هراس افتد, خداوند اورا از ترس

و وحشت در روز قیامت ایمن می سازد.         

                                                               امام صادق(ع),بحارالانوار,جلد98,ص11

30.  درس آزادی بدنیا داد رفتار حسین   

                                                   بذر همت در جهان افشاند افکارحسین

      گر نداری دین به عالم,لااقل آزاده باش  

                                                   این کلام مغز می باشد ز گفتار حسین

     مرگ باعزت ز عیش با مذلت بهترست 

                                                   نغمه ای می باشد از لعل گهربار حسین

                                                                                     فضل الله صلواتی

31. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود   

                                                       کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود

   چهره ی سرخ حقیقت بعداز آن طوفان رنگ  

                                                      پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود

  در عبوراز بستر تاریخ,سیل انقلاب 

                                                 پشت کوه فتنه ها می ماند اگر زینب نبود  

                                                                                 «قادرطهماسبی»

32.ابوثمامه ی صائدی فردی بود که نماز اول وقت را به اباعبدالله یادآوری کرد

وامام (ع)به او فرمود خداوند تورا از نمازگذاران قرار دهد.

33. اولین شهید نماز در جبهه ی کربلا سعیدبن عبدالله حنفی بود که13تیربه

بدنش اصابت کرد.

34.  هاله ای بر چهره از نور خدا دارد حسین  

                                                 جلوه ی هر پنچ تن آل عبا دارد حسین

       آشنای عشق را بی آشنا گفتن خطاست  

                                                  در غریبی هم هزاران آشنا دارد حسین

     در هوای وصل کویش بیقراران بیشمار   

                                                 دل مگر کاهست و گوئی کهربا دارد حسین

      معجز قرآن جاویدان حسین بن علی است    

                                                 برترین اعجازها درکربلا دارد حسین

      خیمه گاهش کعبه و آب فراتش زمزم است

                                                 قتلگاهی برتر از کوه منا دارد حسین

     شور شیرین غمش رمز حیات سرمدی است 

                                                 از سرشک دیدگان آب بقادارد حسین

      تا شفابخشد روان و جسم هر بیمار را     

                                                در حریم وصل خودخاک شفا دارد حسین

       حرمت ذبح عظیم کربلا بنگر  حسان     

                                                خونبهایی هم چو ذات کبریا دارد حسین

35. علل و انگیزه های نهضت:

1.تعهدو مسئولیت دینی و اجتماعی امام حسین(ع) در برابر اسلام و مسلمین.

2.افزایش فسادها و انحرافات و ستمهای بنی امیه.

3.امر به معروف و نهی از منکر.

4.به خطر افتادن موجودیت دین و اساس اسلام.

5.غصب حکومت توسط رژیم اموی و تسلط ناروا بر جامعه.

6.اعلام آمادگی کوفیان برای یاری امام در نهضت.

36.اهداف نهضت امام حسین(ع) :

1.زنده کردن اسلام.

2.آگاه ساختن مسلمانان و افشاء ماهیت واقعی امویان.

3. احیاء سنت نبوی و سیره ی علوی.

4.اصلاح جامعه و به حرکت درآوردن امت.

5.غصب حکومت توسط رژیم اموی و تسلط ناروا بر جامعه.

6.اعلام آمادگی کوفیان برای یاری امام در نهضت.

37. مراحل نهضت :

1. امتناع از بیعت با یزید و به رسمیت نشناختن حکومت وی.

2.هجرت شبانه و مخفیانه ی امام از مدینه به مکه.

3.اعزام نماینده ی ویژه « مسلم بن عقیل » به کوفه , برای زمینه سازی بیعت گرفتن از شیعیان

هوادار جهت تشکیل حکومت اسلامی.

4.بهره برداری از امام سجاد وحضرت زینب و اهل بیت«« علیهم السلام »»از

خون شهیدان در طول اسارت و پس از آن و افشاگری های موثر و بیدارگرعلیه

رژیم حاکم.

5.رسوائی و تزلزل موقعیت امویان.

38.فسادهای رژیم بنی امیه :

1. اسلام زدائی و تحریف معارف دین.

2.غارت بیت المال مسلمانان و صرف آن در راه منافع و امیال شخصی

3.ترویج فرهنگ جبر و سکوت و تسلیم.

4.فساد اخلاق و ترویج شراب و شهوت و قمارو احیاء ضد ارزشهای دوران جاهلیت.

5.به کارگماردن عناصر نالایق و فاسد, صرفا به دلیل اموی بودن.

6.کینه و عداوت آنان با اولاد علی (ع).

7.محروم کردن شیعه از حقوق سیاسی,اجتماعی,فرهنگی.

8.کشتارهای دسته جمعی مسلمین در شهرها.

9.شهید کردن چهره های درخشان و انقلابی و آگاه مسلمانان.

10.بیعت گرفتن اجباری از مردم به نفع یزید.

 

39. آثار و نتایج نهضت :

1.قطع نفوذ دینی بنی امیه بر افکار مردم.

2.احساس گناه در جامعه بخاطر یاری نکردن حق و کوتاهی در اداء تکلیف.

3.پدید آمدن مکتب جدید اخلاقی و انسانی « ارزشهای نوین عاشورایی و حسینی »

4.فرو ریختن ترسها و رعب ها از اقدام و قیام.

5.رسوائی یزیدیان و باند حاکم.

6. بیداری روح مبارزه در جامعه.

7.تقویت انگیزه های مبارزاتی مردم.

8.پدید آمدن حرکتهائی چون : انقلاب توابین,انقلاب مختار,انقلاب مدینه , انقلاب ابن اشعث,

انقلاب زیذبن علی , انقلاب ابی السرایا.

9.الهام بخشی عاشورا, به همه ی نهضت های رهائی بخش و حرکتهای

انقلابی تاریخ.

10.تبدیل شدن کربلا به دانشگاه عشق و ایمان و جهادوشهادت برای

نسلهای انقلابی شیعه.

40. یک پیرمرد خرفتی که بین پسر و عروسش جدائی انداخته بود خدمت

امام حسین(ع) رسید.امام فرمودند:فلانی ! شنیدم بین پسر و عروست

جدائی انداختی؟! عرض کرد بلی یابن رسول الله, امام فرمودند : می دانی

گناهش چقدر است؟! اگر رگهای این دونفر رابیرون کشیده بودی گناهش

کمتر از این بود که جدائی انداختی.    

                                                          اخلاق در خانه1, استاد مظاهری , ص 329.

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۸ و ساعت 16:58 |

 

1.خوشبخترین زندگی را کسی دارد که خداوند سبحان قناعت ارزانیش دارد و

همسری پاک وشایسته نصیبش  گرداند.            

                                                امام علی(ع),میزان الحکمه ,جلد10,حدیث 171

2.خوشترین زندگی در قناعت است.  

                                    امام علی (ع),میزان الحکمه ,جلد9,حدیث 14755

3.زندگی را جستم اما آن را جز در فروگذاشتن هوا و هوس نیافتم.پس از هوا

وهوس دست بردارید تا زندگیتان خوش و خرم شود.         

                                          امام علی (ع),میزان الحکمه ,جلد9,حدیث 14757

 4.زندگی آن کس از همه بهتر است که مردم در پرتو احسان و کمک او

زندگی کنند.

                                   امام علی(ع),میزان الحکمه,جلد9,حدیث14759

5.سبکسری(سبک مغزی) زندگی را تیره و دشوار می کند.

                                              امام علی(ع),میزان الحکمه,جلد9,حدیث14765                       

6.زندگی گاه شیرین و گاه تلخ است.    

                                    امام علی (ع), میزان الحکمه,جلد9,حدیث14775

7.زود مردن بهتر از زندگی توام با رنج و بدبختی است.

                                                   امام علی (ع),جلد9,حدیث 14774                                             

8. با اخلاق خوش است که زندگی خوش وخرم می شود.

                                                    امام علی (ع),جلد9,حدیث14773

9.دانش زندگی است و با دانش است که زندگی بوجود می آید.

                                   امام علی(ع),میزان الحکمه,جلد8,حدیث 13673

10.هرکه میانه روی پیشه کند,هزینه ی زندگی اش سبک می شود.

                                   امام علی(ع),منتخب میزان الحکمه ,حدیث5240

11.سعادت در این دوره فقط دانستن مقصود زندگی است.         تولستوی

12.انسان موفق کسی است که زندگی خود را به دست خود بسازد.       

                                                                                  آرتور شوپنهاور

13.سعادت نتیجه ی یک زندگی عقلانی است.                  اسپینوزا

14.دویدن در پی زندگی به فشردن مشتی آب در دست میماند, هرچه بیشتر

بفشاری , آب کمتری در دستت خواهد ماند.                               دین والر

15.ثروت را برای زندگی بخواهید , نه زندگی را برای ثروت.           لرد آیبوری

16.در زندگی ما و در این جهان, عشق پاسخ همه ی مشکلات است ؛ عشق

عملانیروئی است که ما تا اینجا رسانیده است.                                            

                                                                                  سوزان تیلور

17.سفر کنید.تنها یا با دیگران .همه ی لطف زندگی به همین سفرهاست.    

                                                                                   الین دانری

18.زندگی ما می تواند بسته به روش زندگی ما کوتاه یا بلند باشد.   

                                                                                     پائولو کوئیلو

19.زندگانی خالی نیست؛مهربانی هست , سیب هست , ایمان هست.آری تا

شقایق هست زندگی  باید کرد.                   

                                                                              سهراب سپهری

20.سرزمینی به نام زندگی و سرزمین دیگری به نام مرگ وجود دارد و پلی

که این دو را به هم متصل می کند عشق نام دارد.                                   

                                                                                 لئوبوسکالیا

21.زندگی کردن به شکلی که خواهان آن هستید , هرگز خالی از مشکلات

نخواهدبود.                                                    آیلین مولیگان

22.زندگی یعنی جستجوی دائم.                     لامارتین

23. زندگی شما وقتی شیرین می شود که پندارتان,کردارتان و گفتارتان نیک

باشد.                                                          زرتشت

24.باعشق زندگی کردن , بزرگترین مبارزه ی زندگی است.        لئوبوسکالیا

25.زندگی انسان یعنی اندیشه ی روزانه ی او.                          امرسون

26.نکات مثبت زندگی خود را بشناسید و با تمرکز بر آنها در هر لحظه

احساس خوشبختی کنید.                                                                          آنتونی رابینز

27.هر روز را چنان زندگی کن که گوئی آخرین روز عمرتان است.            

                                                                        الیزابت کوبلو

28.زندگی تابلوی نقاشی و شما خود نقاش آن هستید .              پل هانری

29.همیشه طوری زندگی کنید که بدانید بر زندگی خود مسلط هستید.     

                                                                      هارولد کلمپ

30.همیشه کسانی از زندگی شکایت می کنند که چیزهای غیرممکن

خواسته اند.                                                           رنان

31.زندگی بدون عشق همچون باغ بدون آفتاب است که گل ها در آن مرده

اند.                                                   لئوبوسکالیا

32.کسی که چرائی در زندگی دارد , باهر چگونه ای خواهد ساخت.        

                                                                             ویکتور فرانکل

33.زندگی مثل یک نردبان است.برای صعود به پله ی بالاتر باید پله ای را که

روی آن هستیم محکم کنیم.                                اندروتیوس

34.زندگی شما بازتاب اعتقادات شماست.                            جودی جیمز

35.طول زندگی مهم نیست .آنچه مهم هست در عمق زندگی است.       

                                                                              رلف ولدو امرسن

36.زندگی حتی با عشق گمشده نیز شیرین تر از زندگی بدون عشق

است.                                                    تاگور

37.زندگی تنها شادی نیست.زندگی خواست است و اراده.           

                                                                          جبران خلیل جبران

38.زندگی برای همه کس عزیز است ولی برای مرد بزرگ , شرف از آن برتر

است.                                             تولستوی

39.اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق

بورزیم.                                 «« جملات ماندنی»»

40.زندگی خود را تبدیل به مدرسه ای برای یادگرفتن کن.            

                                                                               جان دیویی

41.عروس زندگانی کار نام دارد , اگر شما داماد  این عروس شوید فرزند شما

سعادت نام خواهد گرفت.                                فرانکلین

42. در زندگی خود بالاترین نمره را به صداقت و ایمان بدهید.   

                                                                       جملات ماندنی

43.زندگی بدون هدف , چرخ زندگی را به دست قضا و قدر سپردن

است.                                                                 استاهیل

44. مو فقیت رمزی دارد؛ با خواندن شرح حال زندگی افرادموفق , عقاید

اصلی آنها را بشناسید و شما نیزآنهارا بکار برید تا در زندگی موفق

شوید.                                                     آنتونی رابینز

45.بهتر از زندگی آن چیزی است که هرگاه آن را از دست دهی از زندگی بیزار

شوی و بدتر از مرگ آن چیزی است که هرگاه بدان گرفتار آیی آرزوی مرگ کنی.

                                      امام حسن عسگری, منتخب میزان الحکمه , حدیث 1800

46. بدانیدکه هیچ چیزی نیست جز این که دارنده اش از آن سیر و خسته می

شود مگر زندگی؛ زیرادر مرگ آسودگی نمیبیند.   

                                       امام علی (ع)منتخب میزان الحکمه,حدیث1798       

47.زندگی جز به دینداری نیست و مرگ جز با از دست دادن یقین.

                                           امام علی(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث1801

48.هرکس این پنج چیز را نداشته باشد از زندگی خود چندان بهره ای نمی

برد؛ عقل , دین , ادب , حیا و خوش خلقی.  

                         امام حسین(ع),فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع),ص 804

49.زندگی ریاضیات است؛ خوبیها را جمع کنید , شادیها راضرب کنید, نفرتها را

زیر رادیکال ببرید و عشق را زیر به توان برسانید.               ویکتور هوگو

50. مرگ حقیقی در آن وقتی است که شما توسری خور باشید و زندگی

حقیقی در وقتی است که شمادر اهداف مقدس خودتان پیروز باشید.      

                                                نهج البلاغه, فیض, خطبه ی 51 , ص138

51.اگر در زندگی برنامه ای نداشته باشید , در واقع برای شکست خود

برنامه ریزی کرده اید.

                                                                            یان فلمینگ

52.عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی.      

                                                                    دکتر علی شریعتی

53.در پلکان زندگی خداوند فقط یک پله از تو جلوتر است آن هم نه بخاطر

اینکه خداست, برای اینکه دستت را بگیرد.             

                                                                   نوشته های بی نشان

54.اگر با اشخاصی که صاحب روح بلند و اخلاق عالی هستند  زندگی کنید

احساس خواهید کرد که قوه ی مرموزی روح و ادب شما را به سوی مجد و

تعالی می کشاند.                                                  اسمایلز

55. زن و شوهر یکسال پس از تشکیل زندگی به فکر زیبائی صورت یکدیگر

نمی افتند, بلکه  هردو متوجه اخلاق و رفتار هم می شوند.                         

                                                                                         اسمایلز

56.عشق و سختی در زندگی بهترین وسیله ی آزمایش زناشوئی است.     

                                                                                      اسمایلز

57. با خدا زندگی کن , برای خدا زندگی کن , آنگاه هیچگاه دچار خطا نخواهی

شد.                                                                   جی پی وسوانی

58.زندگی مثل پیانو است,دکمه های سیاه برای غمها و دکمه های سفید

برای شادیهاست؛آنزمانی می توان اهنگ زیبائی نواخت که دکمه های سیاه

و سفید باهم به صدا درآیند.                                          بالزاک

59.بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.  

                                                                                بن جانسون

60.زندگی را برای خوردن مخواه بلکه خوردن را برای زندگی بخواه.   

                                                امام علی (ع),کشکول شیخ بهایی,جلد2,ص17

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۸ و ساعت 16:34 |

                                       

1.شایسته است مرد بر خانواده اش توسعه دهد تا آنان آرزوی مرگ او را

نکنند.                      

                                         امام رضا(ع),وسایل الشیعه,جلد15,ص241

 2. وقتی امام رضا(ع) باخبر شد پسری هشت ساله گاهی یک یا دو روز نماز

نمیخواند با تعجب فرمود:سبحان الله,او هشت ساله است و نماز را ترک

میکند!                                                 وسایل الشیعه,جلد3,ص13    

 

3 .هرکه میخواهد تندرست و دارای بدنی لاغر وچابک باشداز شام شبش کم

کند.                     

                                           امام رضا(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث266

 

 4 . بخل آبرو را بر باد میدهد.                

                                                                امام رضا(ع), حدیث 7 16

  5 .هرکه ازخدا بهشت بخواهد و در برابر سختیها پایداری نورزد بیگمان خود را

ریشخند کرده است.                            

                                                                  امام رضا(ع),حدیث 1161      

 6 .گناهان صغیره راهی بسوی گناهان کبیره اندو کسی که دربرابر خدا از گناه

کم ترسی نداشته باشد,در گناه زیاد نیز از او ترسی  ندارد.                                                                    

                                              امام رضا(ع),حدیث 2516/بحار,73  , 353/55

 7. هرکس نمیتواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود بر محمد و

آل محمد بسیار درود فرستد زیرا که آن گناهان را ریشه کن میکند. 

                                                                    امام رضا(ع),حدیث2454          

 8.جبرئیل نزد پیامبر آمد وگفت : ای محمد,پروردگارت تو راسلام میرساندو

میفرماید:دوشیزگان همچون میوه ی روی درخت هستند,میوه چون برسد

برای آن داروئی جز چیدن نباشدو گرنه آفتاب آنرا فاسد و باد انرا خراب

میکند. دوشیزگان نیز هرگاه به مرحله رشد زنان برسند, آنان را داروئی  جز

شوهر دادن نباشد و گرنه از گمراهی و فساد ایمنی نخواهند  بود.                                  

       امام رضا(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث2785/بحار,جلد103/235/19.

 9.برتری و فضیلت زیارت قبر امیرالمومنان(ع) بر زیارت قبر امام حسین(ع)

همچون برتری و فضیلت خود امیرمومنان بر امام حسین (ع )

است.                                                      

       امام رضا(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث2852/بحار,جلد100/262/14

 10.هرکه مرا در دیارغربت زیارت کند,روز قیامت من در سه جا به داد

اومیرسم و از هراسها و سختیهای آنجا نجاتش میدهم ء دروقتی که نامه

های اعمال از راست و چپ پراکنده شدندودرهنگام گذشتن از صراط و در

موقع سنجیدن اعمال.                                                             

                                امام رضا(ع),حدیث2885/ عیون اخبار الرضا 2/258/16 

 11.شخص بخشنده از غذای مردم میخورد ,تا مردم از غذای او بخورند

اماشخص بخیل از غذای مردم نمیخورد تا آنان نیز از غذای او نخورند.

                                                امام رضا(ع),حدیث2954/بحار,73/307/24.

 12. خاموشی یکی از درهای حکمت است ,خاموشی محبت می

آورد ,خاموشی راهنمای آدمی به هر خیر و خوبی است.             

                                                                    امام رضا(ع),حدیث 3690.

 13.مردی امیرالمومنین را به مهمانی دعوت کرد.حضرت فرمود: میپذیرم به

شرط اینکه سه قول به من بدهی, از بیرون چیزی برای من تهیه نکنی ,

حاضری خانه ات را از من دریغ نکنی و به زن و فرزندانت اجحاف ننمائی .                                                                               

                            امام رضا(ع),حدیث3875 / عیون اخبار الرضا 2/42/138 .

 14مال و ثروت جمع نشود مگر با داشتن پنج خصلت: بخل شدید , آرزوی

دراز , حرص چیره بر جان , رسیدگی نکردن بر خویشان و ترجیح دنیا بر آخرت.                                                

                                      امام رضا (ع),منتخب میزان الحکمه ,حدیث5912 .

 15. از حضرت علامه طباطبائی سوال شد آیا هنگامیکه به زیارت حضرت رضا

(ع) میروی , ضریح آن حضرت را میبوسی ؟! پاسخ داد : من در و دیوار شهر

را میبوسم.                                                                  کتاب مهرتابان  

 16. ای عبدالعظیم!دوستان مرا سلام برسان و به آنان بگوکه شیطان را بر

خودمسلط نکنند و راستگو و امانتدار باشندو خاموشی گزینندودر اموری که

به آنان مربوط نمیشودمجادله نکنند.

                                                       امام رضا,میزان,جلد2 حدیث2283

  1۷.هرکه قدر خویش بشناسد نابود نخواهد شد. امام رضا(ع),بحار,ج72,ص66

۱۸.سکوت دری از درهای حکمت است.امام رضا(ع),کافی,ج2,ص113

۱۹.هرکه لباس بپوشد تا مباهات و جلوه گری کند,خداوند رحمتش را از او

بازمیدارد. 

                                 امام رضا(ع) ,همراه با نماز محسن قرائتی,ص30

۲۰.خداوند بر زنان و دختران نسبت به مردان وپسران مهربانتر است.

                                       امام رضا(ع),وسائل الشیعه,ج15,ص104

۲۱.هرکه بامردم راستگو باشد,مردم او را ناخوش دارند.

                                               امام رضا(ع),میزان الحکمه,ج6,حدیث10177

۲۲.روزهائی که برای زیارت امام حسین (ع) صرف بشود از عمر شمرده نمی شود.

                                                   امام رضا(ع),تهذیب ,ج6,ص43

۲۳.بعضی زنها برای شوهرشان بهترین غنیمت هستند؛ زنانی که به

شوهرشان اظهار عشق و محبت کنند.

                                             امام رضا(ع),مستدرک الوسائل,ج2,ص532

۲۴.هرکه دوست دارد خداوند را با لبی خندان و چهره ای شکوفا دیدارکند,

علی بن موسی الرضا را دوست بدارد و ولایتش را بپذیرد.        

                                                       پیامبر اکرم(ص),بحار,ج36,ص296

۲۵.برتری نان جو بر گندم همانند برتری ما بر دیگر مردمان است.

                                                               امام رضا(ع),بحار,ج66,ص284

۲۶.هرکه میخواهد گوشهایش درد نگیرد ,به هنگام خواب در آنها پنبه بگذارد.

                                       طب الرضا(ع),ص37 و بحار,ج62,ص324

۲۷.یوسف (ع) به درگاه خدا شکوه کرد وگفت : بارخدایا به چه سبب سزاوار

زندان شدم ؟ خداوند به او وحی فرمود که تو خود زندان را انتخاب کردی آنگاه

که گفتی پروردگارا زندان را خوشتر دارم از آنچه که مرا به سوی آن فرا

میخوانند,چرا نگفتی عافیت را خوشتر دارم از آنچه مرا به سوی ان

فرامیخوانند؟!  

                                        امام رضا(ع),میزان الحکمه , ج8 ,حدیث13267

۲۸.امام رضا(ع) مشغول نامه نوشتن بودن که موذن اذان زد,حضرت فورا قلم

را کنار گذاشت و فرمودند نماز اول وقت.    

                                     استاد محسن قرائتی,شبکه1سیما,مورخ8/8/88

           

29.امام رضا (ع) فرمود:اگر بپرسند چرا فرمان حج داده شده است؟!در پاسخ گفته

شود:علتش وارد شدن بر خداوند و طلب فزونی از اوست...بعلاوه آگاه شدن از مسایل دینی و

رساندن اخبار امامان به هر سو و ناحیه ای.          

                                                       منتخب میزان الحکمه.حدیث1386

30. فرومایه کسی است که چیزهایی دارد که باعث غفلت او از یاد خدا میشود .

                                         امام رضا(ع)مستدرک الوسایل .جلد13ص269

31.اگر مردم زیباییهای سخنان مارا بدانند .حتما از ما پیروی میکنند.

                                                      استاد محسن قرایتی در شبکه1سیما

32.هرکس روز عاشورا.روز سوگواری و اندوه و گریه اش باشد.خداوند روز قیامت را روز شادی

و سرور آن قرار دهد.      

                                                   امام رضا(ع).منتخب میزان الحکمه.حدیث 4268    

 33.هرگاه خداوند بنده ای را برای امور بندگانش برگزیند برای این امر به او شرح صدر عطا کند,

چشمه های حکمت را در دلش جاری سازد وبه او علم و دانش الهام فرماید که از آن پس از

هیچ پاسخی درنماند و در یافتن راه درست سرگشته نشود.

                                              امام رضا(ع),منتخب میزان الحکمه,ح411

34.کسی که گناه خود را آشکارکند خوار وتنها فروگذاشته شودوکسی که گناه را مخفی

وپوشیده بدارد , آمرزیده شود.                              امام رضا(ع),منتخب میزان الحکمه,ح2400

35.مردی امیرالمومنین(ع) را به میهمانی دعوت کرد.حضرت فرمود میپذیرم بشرطی که سه

قول به من بدهی.عرض کرد چه قولی ای امیرالمومنین؟!فرمود:ازبیرون چیزی برای من تهیه

نکنی. حاضری خانه ات را از من دریغ نکنی و به زن و فرزندانت اجحاف ننمائی.عرض کرد قبول

میکنم ای امیرالمومنین , پس علی ابن ابی طالب دعوت اورا پذیرفت.

                                            امام رضا(ع),منتخب میزان الحکمه,ح3787

36.هرکس با مسلمانبی فقیر روبرو شود و به او سلامی متفاوت با سلامی کند که به ثروتمند

میکند,روز قیامت خداوند را دیدار کند درحالیکه خدا از او در خشم است.

                                                   امام رضا(ع),منتخب میزان الحکمه,ح5079

37.فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار شود.

                                                  امام رضا(ع),منتخب میزان الحکمه,ح6546

38.امام رضا(ع) فرمود : خدای عز وجل به یکی از پیغمبرانش چنین وحی کردکه: هرگاه

طاعت شوم راضی گردم و هرگاه راضی شوم برکت دهم و برای برکت من پایان و تمامی

نیست و هرگاه نافرمانی شوم خشم گیرم و هرگاه خشم گیرم لعنت کنم و لعنت من تا هفت

پشت برسد.

                                           برگزیده ای از اصول کافی شیخ کلینی,ح734,ص451

39.خداوند سه چیز را با سه چیز دیگر واجب کرده. نماز را با زکات, شکر خود را با شکر پدر و

مادر,تقوا را با صله رحم.                         امام رضا(ع),نصایح,ص159

40.خروس سفید پنج صفت از صفات پیغمبران دارد: وقت شناسی , سخاوت, شجاعت ,

آمیزش زیادو غیرت.                                    امام رضا(ع),نصایح,ص231

     

                    جلوه ی شمس الشموس آغاز شد

 

غنچه ی صدبرگ یثرب بازشد           

                                                جلوه ی شمس الشموس آغاز شد

 

آسمان داند که رب العالمین

                                                     آینه داده است به ام البنین

جلوه گر شد از جمال سرمدی           

                                                   هشتمین گل از ریاض احمدی

 

دیدنی باشد به چشم مصطفی      

                                                    یک سبد گلدسته موسی الرضا

 

بوی باران می دهدیاعطرسیب؟!      

                                                    این گل آواره یا سرو غریب

 

طوس از شادی به فریاد آمده است    

                                                   کعبه در کوی سناباد آمده است

 

خطبه هایش آب برد و نور شد    

                                                   آفتاب شهر نیشابور شد

 

شیعیان را عشق او یاری کند                  

                                                   سلسله ها را ذهب کاری کند

 

این گلی از بوستان کربلاست        

                                                 این امام هشتمین موسی الرضاست

 

زاده ی زهراست, فرزند علی است  

                                                هشتمین گل از گلستان نبی است

 

در طبابت,در فقاهت حاذق است      

                                                این شباهت از امام صادق است

 

                                                                      شجاع الدین ابراهیمی

                        

                    هر که شد عاشق به مشهد می رسد

 

او غریب حضرت زهرای ماست     

                                                    بارگاهش مشهد الاقصای ماست

 

وارث ایوب و نوح و یونس است        

                                                    با کبوترهای تنها مونس است

 

آستان قدس اومشکل گشاست    

                                                   این کرامت شیوه ی موسی الرضاست

 

مشهد و شهر غریبان است این        

                                                   در خراسان قلب ایران است این

 

پنجره های تو از فولادنیست             

                                                   گوشهایت خسته از فریاد نیست

 

هست اینجاجای اشک و التماس    

                                                     میشناسد عشق را در هر لباس

 

خاک درگاه شمابوسیدنی است        

                                                      صحن و ایوان طلایت دیدنی است

 

کفرها در مشهد ایمانی شوند         

                                                      حاجیها باید خراسانی شوند 

 

                                                                      شجاع الدین ابراهیمی

 

                     او امام  آسمان در خاک بود

 

می وزد از خانه ی موسی الرضا  

                                                       بوی عباس و حسین و کربلا

 

خسته دل دامان غم بگرفته ام    

                                                       شب شد و راه حرم بگرفته ام

 

چون حسین از کربلا تا کربلا        

                                                     ما علی دیدیم در موسی الرضا

 

اوشفابخش وطبیب مشهد است      

                                                    او حبیب غم , غریب مشهد است

 

قطره ها پابوس دریا میشوند  

                                                     روز و شب مهمان آقا میشوند

 

مثل باران, مثل دریا پاک بود    

                                                      او امام آسمان در خاک بود

 

تا سحر باید کنار ماه ماند  

                                                      در حرم باید زیارتنامه خواند

 

در شب فریاد در کنج رواق     

                                                       بس شفا افتاد اینجا اتفاق

 

چون رضای دین بود نعم الوکیل     

                                                      هر مریضی میشود اینجا دخیل

 

دستگیر خستگان آقا توئی            

                                                      چون طبیب جمله علتها توئی

 

می برد این ذکر دل را تا خدا 

                                                      یا رضا و یا رضا و یا رضا

 

نیست دور ازحضرت او این کرم     

                                                     یک کبوتر کاش بودم درحرم

 

                                                                      شجاع الدین ابراهیمی                       

 

                          غریبان جهان را او حبیب است

 

به دستم تحفه ی شمس الشموس است  

                                           

                                                  زیارتنامه ی سلطان طوس است

   

 علی , آیینه گردان خدا شد            

                                                 امام هشتم شیعه رضا شد

 

به مشهد ضامن آهو غریب است     

                                                غریبان جهان را او حبیب است

 

بجز حق در جهان بیهوده باشد   

                                               امام صادق این فرموده باشد :

 

رضا فرزند زهرای بتول است         

                                               زیارت کردنش چو نان رسول است

 

برای شیعه ی اهل اشارت    

                                              رضا فرموده خود این سه بشارت :

 

من از حق صاحب جاه منیع ام     

                                              به محشر زائر خود را شفیع ام

 

چو خود خوانم کسی را با اشارت     

                                             بیاید مشهدم   بهر زیارت

 

نیابد او  ز دوزخ یک شرر, شر           

                                            نجاتش می دهم در روز محشر

 

در معنی به عالم نیک سفته است   

                                           رضا خود این مبارک حرف گفته است

 

زیارت هرکه در طوسم کند زود   

                                             برد از لطف من در عمر خود سود

 

نخواهد داشت شرمی و ندامت     

                                                 بود همراه من روز قیامت

چو بامهرم دلش خوردست پیوند   

                                                 گناهانش بیامرزد  خداوند

                                                                              شجاع الدین ابراهیمی

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 16:13 |

                      خودپسندی

منشا عجب :

 

حضرت امام خمینی درباره ی انگیزه و منشا عجب می نویسد ؛

بدان که رذیله ی عجب , از حب نفس پیدا شود , چون که انسان مفطور به

حب نفس است . و سر منشا تمام خطاهای انسانی و رذایل اخلاقی , حب

نفس است و از این جهت است که انسان , اعمال کوچک خودش به نظرش

بزرگ آید و خود را به واسطه ی آن از خوبان و خاصان درگاه حق شمارد و

خود را به واسطه ی اعمال ناقابل , مستحق ثنا و مستوجب مدح داند .

                                      

                                                  «چهل حدیث ,ص61,نشر فرهنگی رجا»

 زمینه های عجب؛

 

1 .علم ؛ خودبینی , مانع طلب علم است .

                                    امام هادی «ع»بحارالانوار,جلد72,ص199,اسلامیه

2 .عبادت

3 .فضایل اخلاقی

4 .جمال و زیبایی

5 . ثروت

6 . رای و نظر 

- هرکه به رای خود , عجب ورزد , خوار می شود .

                                        امام علی«ع»شرح غررالحکم,آمدی,جلد5ص201

 

آثار عجب

 

1 .آفت شرافت انسانی ؛ خودپسندی , آفت شرافت است.

                            امام علی«ع»شرح غررالحکم , آمدی ,جلد1,ص233

 

2 .مانع پیشرفت و ترقی ؛ خودپسندی , مانع پیشرفت و کمال است .

                                      امام علی «ع»منتخب میزان الحکمه , حدیث3989

 

3 .زیان به نیکی ها ؛ چیزی مانند خوپسندی به نیکویی ها ضرر نمی رساند .

                                       امام علی«ع»شرح غررالحکم ,آمدی ,جلد6,ص53

 

4 .نابودی پاداش ؛ هرکه به عملش بنازد , اجر و پاداش آن را از بین می برد .

                                    امام علی«ع»شرح غررالحکم , آمدی,جلد5,ص310

 

5 .دشمنی ؛ میوه ی خودپسندی , شدت دشمنی است .

                                امام علی«ع»شرح غررالحکم , آمدی,جلد3,ص325

 

6.تحقیرو تمسخر دیگران :هرکه نفس خود را بزرگ شمارد , تحقیر خواهر

شد .

                                        امام علی«ع»شرح غررالحکم,جلد5,ص178

 

راههای درمان

 

.خودشناسی : راه خودپسندی را با خودشناسی ببند .

 

  امام باقر«ع»منتخب میزان الحکمه,حدیث3996 و بحارالانوار,جلد78,ص163

 

2 .توجه به عظمت خدا :هرگاه خودپسندی ات زیاد شد , بخاطر قدرتی که در

خود داری و ابهت و برخود بالیدن پیش آمد , به عظمت فرمانروایی خدا و

قدرتش بنگر .

                                 امام علی«ع»شرح غررالحکم ,آمدی,جلد3,ص191

3 .زدودن زمینه های عجب

4 .تفکر

                           خودپسندی

 

1 .خودپسندی , کمبود را آشکار می کند .  

                                          امام علی ,منتخب میزان الحکمه,حدیث3982

 

2 . گناهی که بر اثر آن ناراحت شوی , نزد خداوند بهتر از کار نیکی است که

تورا دچار خودپسندی و غرور کند .   

                                           امام علی,منتخب میزان الحکمه ,حدیث3984

 

3 . به هرکه خودپسندی راه یابد , نابود شود

                                    امام صادق «ع»منتخب میزان الحکمه,حدیث3991

 

4. آدمیزاد را چه به خودپسندی؟! آغازش نطفه ای گندیده است و فرجامش

مرداری پلید و او در این میان , انبان کثافت است .     

                                       امام علی«ع»منتخب میزان الحکمه,حدیث3995

 

5.اگر گذشتن از صراط حقیقت دارد , پس خودپسندی برای چه؟!

                           امام صادق«ع»منتخب میزان الحکمه , حدیث3997

 

6 .هیچ تنهایی, وحشت انگیزتر از خودپسندی نیست .

                           امام علی «ع»منتخب میزان الحکمه , حدیث3981

 

7.خودپسندی انسان , یکی از حسودان خرد اوست .

                                      امام علی «ع»میزان الحکمه,جلد7,حدیث11800

 

8.اگر می خواهی خوبیهایت در نظر مردم بزرگ آیند , نبایددرچشم خودت

بزرگ جلوه کنند.

                                      امام علی«ع»جلد7,میزان الحکمه ,حدیث11834

 

9.خودپسندی ,ازدانش جویی باز می دارد و به تحقیر دیگران و جهل فرا می

خواند .

                               امام هادی«ع»میزان الحکمه,جلد7,حدیث11818

 

10.هرکه به کردار خود مغرور شود ,خودش آسیب بیند .

                                   امام علی«ع»میزان الحکمه ,جلد7,حدیث11801

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 16:0 |
 

۱.همانا اول چيزي است كه بنده نسبت به آن محاسبه مي شود ؛ اگر نماز

قبول شود ، ساير كارها هم قبول مي شود .

                                                      امام باقر(ع) -بحار الانوار ، جلد۸۳،ص۲۵

 

2.هرچیزی چهره ای دارد و چهره ی دین شما,نماز است.  

                                        پیامبر اعظم-منتخب میزان الحکمه-حدیث3591

 

3.هرکه نمازش, او را از کار زشت و ناپسند باز ندارد,جز بر دوری او از خدا

افزوده نشود .

                                 پیامبر خدا-ص-منتخب میزان الحکمه حدیث 3599

 

4.خداوند نماز را به منظور دور کردن انسان از کبر واجب فرمود .

                                  فاطمه زهرا-س-منتخب میزان الحکمه-حدیث 3603

 

5.اگر نمازگزار می دانست که چه هاله ای از جلالت خدا او را فرا  میگیرد  ,

دوست نداشت که سر از سجده اش بردارد.                                        

                                      امام علی-منتخب میزان الحکمه-حدیث 3608

 

6.برتری نماز اول وقت به آخر وقت ,مانند برتری آخرت بر دنیاست .

                                           امام صادق-ع-میزان الحکمه جلد5-ص401

 

7. کسی که نماز صبح نخواند , قرآن از او بیزار است ؛

 هرکه نماز ظهر را ترک کند , پیامبران الهی از او بیزارند ؛

هرکه نماز عصر را ترک کند , فرشتگان از او بیزارند ؛

و آن که نماز مغرب را نخواند , دین از او بیزار است؛

و کسی که نماز عشاء را ترک کند , خدای جهان از او بیزار است .

                     پیامبر اعظم (ص)اسرار الصلوۀ ,عبدالحسین تهرانی-ص34

 

8 . ما به فرزندانمان دستور می دهیم که از سن پنج سالگی نماز بخوانند و

شما فرزندان خود را از هفت سالگی به نماز خواندن تمرین  دهید .           

                                             امام باقر(ع) ,وسایل الشیعه , جلد3, ص12

9 . وقتی امام رضا (ع) باخبر شد پسری هشت ساله گاهی یک یا دو روز نماز

نمی خواند , با تعجب فرمود :

       سبحان الله ... او هشت ساله است و نماز را ترک می کند .                   

                                                                وسایل الشیعه-جلد3,ص13

 

10.علامه امینی مدت سه شب در حرم امام رضا (ع) بود و هرشب هزار

رکعت نماز می خواند , به او گفتند : شما خسته نمی شوید؟ فرمود: مگر

ماهی از شنا خسته می شود که من از نماز خسته شوم؟!

                  (حبیب و محبوب , ص48 , استاد قرائتی در شبکه یک سیما )

 

11 . شهید مهدی زین الدین به نماز اول وقت بسیار اهمیت می داد , پس از

شهادتش یکی از برادران او را در عالم رویا دید که مشغول زیارت خانه ی

خداست ,عده ای هم دنبالش بودند , پرسیده بود : شما این جا چه کاره اید؟

گفته بود : بخاطر آن نمازهای اول وقت که خوانده ام , در این جا فرماندهی

اینها را به من واگذار کرده اند .             

                                                                         افلاکی خاکی –ص 21

 

12. شهید بهشتی زمانیکه نوجوان 16 ساله بود دو رکعت نماز می خواند و

می گفت : خدایا, مرا جوری تربیت کن  که جهان اسلام از من منفعت ببرند و

بتوانم برای جهان اسلام  مفید و مثمر ثمر باشم .

                                                          استاد قرائتی در شبکه یک سیما

 

13 . کسی که نمازش را ضایع کند , اعمال دیگرش را بیشتر ضایع خواهد

کرد .

                                 امام علی(ع) مستدرک الوسایل جلد 1,ص172

 

14.علامه طباطبائی و آیۀ ا... بهجت از مرحوم آقای قاضی طباطبایی نقل

کردند که ایشان می فرمود : اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به

مقامات عالیه نرسد , مرا لعنت کند .

                                                 در محضر بزرگان ,محسن غرویان ,ص99

 

15 . خانم مسیحی می گوید: نماز جماعت یک روحانی شیعه, مرا به دین

اسلام مشرف کرد .آنقدر عالی نماز خواند و مناجات با خدا کرد که من عاشق

اسلام شدم .                    روزنامه ی صبح صادق, مورخه 17/10/86

 

16.رفقای حضرت امام خمینی به ایشان عرض کردند بیا برویم تفریح در

اطراف قم , فرمود: با دو شرط می آیم : 1. غیبت نشود و 2. نماز اول وقت

ترک نشود .                                    جبهه و جهاد اکبر-استاد مظاهری

 

17.هیچ چیز مانند نماز ,بینی شیطان را به خاک نمی مالد . 

                                                 امام مهدی(عج)بحار الانوار ,جلد53,ص182

 

18.امام حسین (ع) در روز عاشورا هم مستحباتش را کم نکرد , اذان و اقامه

گفت , و به جماعت خواند و در اول وقت هم خواند و روز عاشورا 30تیر خورد تا

34کلمه ی نماز را اقامه کند .

                             استاد قرائتی در شبکه یک سیما. مورخه 20/11/84

 

19.از امام سجاد پرسیدند: فرزندان پدر شما چقدر کم اند؟! فرمود: شگفتا ,

چگونه خودم به دنیا آمده ام , او در هر شبانه روزی هزار رکعت نماز می

خواند .                                 فرهنگ جامع سخنان امام حسین .ص 755

 

20 . هرکه پنج نماز را باجماعت بخواند , به او گمان نیک برید .

                                             پیامبر خدا-منتخب میزان الحکمه-حدیث3653

 

21 . هرکه به پدر و مادر خود , گرچه به وی ستم کرده باشند , با نگاه

دشمنانه بنگرد , خداوند نمازش را نمی پذیرد .  

                                   امام صادق (ع)منتخب میزان الحکمه حدیث 3628

 

 

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 17:1 |
 

ديدگاه اسلام :

 

۱.راستي مبارك و دروغ ناميمون است .

                                پيامبر اعظم(ص)بحار الانوار،جلد۷۷،ص۶۷ اسلاميه

 

2.دو چیزملاک دین است؛ راستی و یقین. 

                                              امام علی(ع),شرح غررالحکم,جلد4,ص184

 

3.وقتی خداوند بنده ای را دوست بدارد,راستی رابه او الهام میکند.

                                              امام علی(ع),شرح غررالحکم,جلد3,ص161

 

4.برای شناخت تدین افرادبه طولانی شدن رکوع و سجده ی اونگاه

نکنیدچراکه به آن عادت کرده واگر ترکش کند وحشت زده میشود لیکن به

راستگویی و امانتداری او توجه کنید.

                                               امام صادق(ع),سفینه البحار,جلد2,ص18

آثار راستگویی

 

1.همراهی خدا : هان! راست بگویید که خدابا راستی است.

                                                  امام باقر(ع),بحارالانوار,جلد69,ص386

 

2.پاکی کردار: کسی که زبانش راست بگوید ,کردارش پاک میشود.

                                                    امام کاظم(ع),بحارلانوار,ج78,ص303

 

3.نجات وسلامتی: فرجام راستگویی نجات و سلامت است.

                                                 امام علی(ع),شرح غررالحکم,جلد4,ص363

 

4.بزرگی مقام: برتوباد به راستگویی زیرا کسی که در گفتارش صادق

باشد,مقام و منزلتش بزرگ میشود.      

                                                 امام علی(ع),شرح غررالحکم,ج4,ص296

 

5.خیر دنیاوآخرت: چهار چیز است که به هرکس بخشیده شده باشد به

تحقیق خیر دنیا و آخرت به او بخشیده شده است.راستگویی,اداکردن

امانت,نگهداری شکم از حرام و خوش اخلاقی.

                                          امام علی(ع),شرح غررالحکم,جلد2,ص151

صدق فتنه انگیز :

 

راستگویی در سه چیز ناپسند است : سخن چینی , سخن گفتن با مرد

درباره ی همسرش به چیزی که او راناخوش آیدو تکذیب از خبری که شخص

دهد.                                                    پیامبر(ص),بحارالانوار,ج71,ص9

 

راستی :

1.برشما باد به راستی که آن دری از درهای بهشت است.

                                       پیامبر(ص),منتخب میزان الحکمه,حدیث 3467

 

2.راستی تورا نجات میدهد هرچند از آن بیمناک باشی و دروغ  تو را نابود

میکند گرچه از آن خطری بر فرد حس نکنی.     

                                     امام علی (ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث3470

 

3.راستی امانتداری است و دروغ خیانت.  

                                      امام علی (ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث3472

 

۴.ایمان آن است که راستی را اگرچه به زیانت باشدبه دروغ ,گرچه به سودت

باشد برگزینی.

                                      امام علی (ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث3474

 

5.پیش از سخن گویی,راستگویی بیاموزید.

                                            امام باقر(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث3475

 

6.از راستی بهتر,گوینده ی آن است و از کارخوب خوبتر کننده ی آن.

                                          امام صادق(ع),منتخب میزانالحکمه,حدیث3480

 

7. راستی مطابقت گفتار است با نهاده ی الهی و دروغ دور شدن گفتاراست

از نهاده ی الهی.

                                   امام علی(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث3498

 

8.راست ترین سخن,سخن زبان حال است.

                                     امام علی(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث3482

 

9.اگر یک حدیث از فردی راستگو فرا گیری,برای توبهتر از تمام دنیاست.

                                           امام باقر (ع),میزان الحکمه,جلد3,حدیث3344

 

10.راستی جان سخن است.راستی کمال بزرگواری است,راستی برادر

عدالت است,راستی زبان حق است.   

                                         امام علی (ع),میزان الحکمه,جلد6,حدیث62

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 16:57 |
 

قال رسول الله(ص) : المؤمن مرآت المؤمن .

 

آينه گر عيب تو بنمود راست        

                                               خودشكن آيينه شكستن خطاست

 

مقایسه نقش مومن با آئینه , با استفاده از فرمایشات استادقرائتی 

 

1.آئینه بی گردوغبار , عیب مارا نشان می دهد--»پس ما هم باید اول عیوب

خود رارفع کنیم و بعد عیب افراد را به آنها بگوییم.

 

2. آئینه بی سروصدا عیب مارا نشان میدهد --» پس ماهم بایدآهسته و

مودبانه عیب افراد رابه آنهابگوئیم.

 

3.آئینه بی کم و زیاد عیب مارانشان میرهد--» پس ماهم بایدبدون کم و

زیادکردن عیب افراد رابه آنهابگوئیم.

 

4.آئینه بدون ترس و طمع عیب مارانشان میدهد-->>پس ماهم بایدبدون ترس

وطمع عیب افرادرابه آنهابگوئیم.

 

5.آئینه بی درنگ و زود عیب مارانشان میدهد --» پس ماهم بایدبدون تاخیر و

هرچه زودترعیب افراد را به آنهابگوئیم.

 

6.آئینه ضمن ارائه ی خوبی عیبمارانشان میدهد->> پس ماهم بایدپس از

تشکرازخوبیهایشان عیب افراد رابه آنهابگوئیم.

 

7.هراندازه که کثیف باشیم عیب مارانشان میدهد--»» پس زیادی عیب

افرادنبایدمارامایوس کندوبازهم بایدبه آنها بگوئیم.

 

8.هرمرتبه که برخورد کنیم عیب مارانشان میدهد--»»پس ماهم در برخورد

باافرادو دیدن عیبهایشان باید به آنهابگوئیم.

 

9.نه پشت سر,بلکه در مقابل عیب مارانشان میدهد--»»پس ماهم در غیاب

مردم نباید عیبشان رابگوئیم بلکه بایدبه خودشان بگوئیم.

 

10.نه در تاریکی بلکه در نورعیب مارانشان میدهد--»»پس نه در جو بحرانی

بلکه درزمان مناسب باید عیب مردم رابه آنهابگوئیم.

 

دوست دارم که دوست عیب مراهمچوآئینه پیش رو گوید

                    نه که چون شانه با هزار زبان پشت سررفته موبه مو گوید

 

عیب جویی

 

1.خوشابه حال آنکه عیب خودش ,اورا ازپرداختن به عیبهای مردم بازدارد.

                                   امام علی(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث4710

 

2.هرکس عیبهای مردم راببیند و آنهارازشت شماردوهمان عیبها را در خودش

بپسندد,احمق واقعی است.   

                                     امام علی (ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث4718

 

3.مومن در برابر مومن وظیفه داردکه هفتاد گناه بزرگ اورابپوشاند.

                                       امام باقر(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث4722

 

4.از خطای دیگران هرگز شادمان مشو زیرا تو نیزبرای همیشه از خطاکردن

مصون نیستی.

                                    امام علی(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث4729

 

5.دانش و دارائی هرعیبی را میپوشاند ونادانی و ناداری هرعیبی را آشکار

میکند.

                                         پیامبر(ص),نتخب میزان الحکمه,حدیث4733

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 16:51 |
 

۱.دروغ ، مايه ي فساد و تباهي هرچيزي است .

                                     امام علي (ع) -مستدرك الوسايل ، جلد ۲ ،ص۱۰۰

 

2.تمام زشتیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگوئی است.

                                  امام حسن عسگری(ع),بحارالانوار,جل69,ص263.

 

3. هیچ بنده ای مزه ی ایمان را درک نمیکند مگر وقتیکه دروغگوئی را ترک

کند,خواه شوخی باشد خواه جدی.    

                                                امام علی(ع),سفینه البحار,جلد2,ص473

 

4.دروغ و خیانت از اخلاق انسانهای کریم و باارزش نیست.

                                          امام علی (ع),شرح غررالحکم ,جلد7,ص343

 

دروغهای مصلحت آمیز

 

1.موردی که ضررمالی قابل توجه یا ضرر جانی متوجه خود انسان یا

مسلمان دیگر باشد.

 

پیامبر(ص) فرمود: قسم دروغ بخور و برادرت را از مرگ نجات بده.

                                                          وسایل الشیعه,جلد16,ص134

2.اصلاح و آشتی دادن ؛ امام صادق(ع)فرمود: اصلاح دهنده دروغگو نیست.

                                                                  اصول کافی,جلد4,ص41

 

3. در مسائل جنگی ؛ امام صادق (ع) فرمود:هر دروغی که شخص بگوید

روز قیامت مسئول خواهد بود مگر در سه مورد که یکی از آنهاموردی است

که در جنگ خود ,مکر میکند ودروغ میگوید,این مسئولیت از او برداشته شده

است.                                                             اصول کافی,جلد4,ص41

       آثار بد دروغ

 

1. دروغ سرچشمه ی نفاق است.

2. دروغ اساس ایمان را ویران میکند. 

                                                   امام باقر(ع),اصول کافی,جلد2,ص339

 

3. دروغ,سبب گناهان دیگر میشود؛ دروغ بدتر از شراب است.

                                 امام صادق (ع),وسایل الشیعه,جلد3,ص232

 

4. دروغ و کفر ؛   شخصی خدمت رسول گرامی اسلام رسیدوپرسید : کار

دوزخیان چیست ؟ حضرت فرمود : دروغ گفتن , ذروغ انسان را به فاجری و

پرده دری میکشاند و چون فاجرشد کافر میشود و انسان کافر در آتش

میسوزد.                                            مستدرک الوسیله ,جلد2,ص101

 

5. دروغ و بی اعتباری ؛ کسی که به دروغگوئی معروف شود, اعتماد مردم

نسبت به او کم میگردد.

                                              امام علی(ع),شرح غررالحکم,جلد7,ص245

 

کسی که دروغش زیاد شود ارزشش از بین می رود.

                                                 امام صادق (ع),اصول کافی,جلد4,ص38

 

6. دروغگو کم حافظه میگردد ؛ از مواردی که خداوند به زیان دروغگو کمک میکند,فراموشی است.

                                    امام صادق (ع) , اصول کافی, جلد4, ص 38  .

 

ریشه ها و علل دروغگوئی

 

1.پستی نفس ؛ دروغگو دروغ نمیگوید مگر به سبب پستی نفس خویش.

                                       پیامبر اکرم(ص),مستدرک الوسایل,جلد2,ص100

 

2.ترس از جریمه و مجازات.

3. دوروئی و نفاق.

4.سختگیری بی مورد.

 

راههای درمان دروغگوئی :

 

1.برطرف کردن احساس حقارت در خویشتن.

2.تقویت صفت شهامت و شجاعت.

3.درمان صفت زشت دوروئی و نفاق.

4.سختگیری نکردن به فرزندان و زیردستان خویش.

5. بالا بردن درجه ی ایمان وتقوا در خویشتن.

6. تفکر در آیات و روایاتی که راستگوئی را تحسین کرده است.

7.همنشینی نکردن با انسانهای لاابالی و دروغگو.

8. دعا و خواستن از خدا.

  دروغ

 

1. هرگاه بنده  دروغ بگوید]از بوی گندی که پدید آورده است , فرشته به

مسافت یک میل از او فاصله گیرد.   

                                         پیامبر اعظم,منتخب میزان الحکمه,حدیث5442

 

2. دروغ روسیاهی می آورد.دروغ روزی را کم میکند.

                                      پیامبر (ص),منتخب میزان الحکمه,حدیث5-5464

 

3.انسان دروغی میگوید و به سبب آن از نماز شب محروم میشود.

                                   امام صادق(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث5474

 

4.همانا در سربسته گوئیها ظرافتهائی است که مرد خردمند را از دروغ گفتن

بی نیاز میکند.

                                             پیامبر(ص)منتخب میزان الحکمه,حدیث5483

 

5.سخن برسه گونه است , راست و دروغ و آشتی دادن بین مردم.

                                   امام صادق(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث5481

+ نوشته شده توسط در یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 16:48 |
 

چشم چراني،اولين قدم از انحراف ؛

 

۱.چشم چراني ، تخم شهوت را در دل مي كارد و اين فتنه براي نگاه كردن

كافي است .                     

                            امام صادق (ع)-روضة المتقين مجلسي،جلد ۹ـص۴۳۴

 

2 . نگاه به نامحرم تیر زهر آلودی از تیرهای شیطان است .

                                   پیامبر اعظم(ص)بحار الانوار,جلد 101,ص38, بیروت

 

3 . چشمها , کمینگاه های شیطان است .

                                امام علی(ع) شرح غررالحکم ,آمدی ,جلد 1,ص235

ارزش چشمان پاک

چیزی در بدن کم سپاس تر از چشم نیست , خواسته اش را ندهید که شما را

از یاد خدا باز می دارد .

                                                 امام علی(ع) بحارالانوار , جلد 101,ص35

نتایج چشم پاکی

 

1.    دیدن شگفتی ها ؛ چشم هایتان را از نامحرم بپوشانید تا عجایب و

شگفتیها را ببینید .

                                              پیامبر خدا(ص) بحارالانوار ,جلد 101, ص41

 

2.  راحتی قلب ؛ آنکه از نامحرم چشم خود را فرو نهاد , قلبش را راحت کرده

است .

                                    امام علی(ع)شرح غررالحکم , آمدی ,جلد5,ص449

 

3.نیک خویی ؛ کسی که نگاه هایش کنترل شود ,صفاتش نیکو گردد .

                                                امام علی (ع)میزان الحکمه جلد10-ص7

 

4.پاداش الهی ؛ هرکسی زنی را ببیند و بلافاصله دیده اش را به آسمان بدوزد

یا چشم فرو بندد ,چشم باز نگرداند مگر, خداوند حوریان بهشتی را به عقد او

در آورد .

                                         امام صادق (ع) بحار الانوار, جلد 101 ,ص37

 

5 . چشیدن شیرینی ایمان؛

 نگاه به نامحرم، تیر زهر آلودی از تیرهای شیطان است , و هرکسی آن را از

ترس خدا ترک کند ؛

خداوند چنان ایمانی به او عطا کند که شیرینی اش را در دل خویش احساس

کند .

                                             پیامبر اکرم(ص)بحارالانوار,جلد101-ص37

از امیرالمومنین علی(ع)سوال کردند به کمک چه چیزی میتوان چشم از

نامحرم پوشید؟!

حضرت پاسخ دادند : با خاموش کردن آتش شهوت , زیر نظر قدرتمندی که بر

مخفی گاهت آگاه است.        

                                                              بحار الانوار, جلد 101, ص411

خلوت با نامحرم

 

1.آنکه به خدا و روز قیامت ایمان دارد نباید در جائی بخوابد که صدای نفس زن

نامحرم شنیده میشود.               

                                                پیامبر اکرم (ص),بحارالانوار,جلد101,ص50

 

2.هیچ مردی با زن نامحرم خلوت نکند.اگر مردی با زن بیگانه ای خلوت کند,

سومی شیطان است.

                                      امام علی(ع),مستدرک الوسایل,جلد2,ص553

سزای چشم ناپاک

 

1. آنکه چشمانش را از نگاه به زن نامحرم پرکند,روز قیامت خداوند چشمانش

رابا میخهای آتشین و از آتش پر میکندتاوقتی که به حساب مردم رسیدگی

شود,سپس امر میشود او را به جهنم ببرند.

                               پیا مبر  ا کرم , ثواب الاعمال , شیخ صدوق , ص 338  .

هشداری دیگر

 

1. هرکس با زن نامحرمی شوخی کند برای هر کلمه ای که با او در دنیا

سخن گفته هزار سال در جهنم زندانی می شود.                                    

                                        پیامبر(ص), ثواب الاعمال شیخ صدوق,ص334

یک راه حل

اگر یکی از شما زنی را دید و خوشش آمد,چشم از او برداشته نزد همسر

خود رود که آنچه او دیده است همسرش نیز دارد و مواظب باشدکه شیطان

را بردل خویش راه ندهدو آنکه متاهل نیست دو رکعت نماز بخواند و خدا را زیاد

سپاس گوید و صلوات بر پیامبر وخاندانش بفرستد, آنگاه از فضل خدا بخواهدو

خدا نیز با رحمت خویش او را از راه مباح بینیاز میگرداند.

  امام علی(ع),تفسیرنور الثقلین,الحویزی,جلد3,ص589/منتخب میزان

الحکمه,حدیث6146.

نگاه کردن

1. کوری چشم بهتر از بسیاری نگاهست.   

                                        امام علی(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث6130

 

2. نگاه اول از آن توست,نگاه دوم به زیان توست نه به سود تو و نگاه سوم

مایه ی هلاکت است.

                                   امام صادق (ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث6144

 

3.کسی که مهار چشم خود را رها کند ,زندگی اش را به زحمت اندازد؛کسی

که نگاههایش پیاپی باشد حسرتهایش بپاید.     

                                   امام علی (ع),منتخب میزان الحکمه , حدیث6133

 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 16:45 |
 

1.خوشبختی از آن کیست؟ خوشبختی سراغ کسی میرود که فرصت

اندیشه درباره ی بدبختی را ندارد .                              

                                امام علی ع-منتخب میزان الحکمه حدیث 3020

 

2.جاودان ترین وبهترین خوشبختی ها کدامند؟ اشکهای دیگران را مبدل به ن

 

گاه های پر از شادی نمودن,بهترین خوشبختیهاست .                               

                                                                                               بودا       

 

- خوشبخت ترین فرد,کسی است که خوشبختی را در خانه ی خود تجربه 

کند .                                                                                     گوته

 

3.چراغ راه خوشبختی چیست؟

 

- خوشبختی را باید در فراغت خاطر و اندیشه های هوشمندانه جست و جو

کرد.

                                                                                    دیوید جی مایزر                                                                                      

 

- نادان خوشبخت و عاقل بدبخت وجود خارجی ندارد .                     

                                                                                             سیسرو     

 

4.با دانشمندان همنشینی کن,تا خوشبخت شوی .

         

                          امام علی .میزان الحکمه ری شهری-جلد5.حدیث8543

 

 

5.خالی بودن دل از کینه و حسادت ,از خوشبختی بنده است .

                                                              امام علی-جلد 5-حدیث 8554

 

6.رسیدن به خوشبختی با شتافتن به انجام کارهای خیر و اعمال شایسته

میسر است .

                                                                امام علی جلد5-حدیث 8572

 

7.هرگاه تصمیم ودور اندیشی قرین هم شوند ,خوشبختی کامل شود .

                                    

                                                               امام علی-جلد5-حدیث8591

 

8.خوشبخت کسی است که به یکی از دو چیز دسترسی دارد:کتاب خوب و

یا دوستانی که اهل کتاب باشند .                                           ویکتور هوگو

 

 

9.اسرار و رموز خوشبختی چیست؟ از آنچه که از دنیا گذشته,برای آنچه

باقی مانده است عبرت بگیرید.          

                                       امام علی منتخب میزان الحکمه حدیث 3973

 

10.اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید ,بزرگترین خوشبختی جهان را دارا

هستید .                                                                 

                                                                                       ژول کارانی

 

11.ما دیگران را همیشه بیش از حدی که خوشبخت هستند,خوشبخت تصور

میکنیم.                                              

                                                                                             منتسکیو

 

12.خوشبختی لذت مشترکی است که حاصل یاری بی چشمداشت , به

دیگران است.

                                                                                        هلن کلر

 

13.انسان خوشبخت کسی است که حوادث رابا تبسم و اندکی دقت ,به علت

وقوع آن قبول کند.

                                                                             موریس مترینگ

 

14.هیچ چیز,بهتر از کار کردن به جای غصه خوردن,آدمی را به خوشبختی

نزدیک  نمیسازد.   

                                                                           موریس مترینگ

 

15.خوشبخت عبارت است از آرامش , احساس سعادت و احساس امنیت ...

جشن و اسراف و زیاده روی کسی را خوشبخت نمیکند . مهریه و جهیزیه هم

کسی را خوشبخت نمی کند .

 

پایبندی به روش شرع است که انسان راخوشبخت و سعادتمند میکند .

                                 

         مقام معظم رهبری.مجله آشنا خانواده-شماره 141- دی86.ص33

 

 

16.خوشبخت ترین مردم,کسی است که بامردمان بزرگوار در آمیزد.

                         

                                  پیامبر اعظم-منتخب میزان الحکمه.حدیث3023

 

 

17.اعتماد به نفس ,نخستین راز موفقیت است .                      امرسون

 

18.از ادیسون پرسیدند : چرا اغلب جوانان موفق نمیشوند؟! گفت: برای اینکه

راه خود را نمیشناسد و در جاده ی دیگری قدم بر میدارند .                      

                                                                 فرهنگ و خبر-شماره 39-ص2

 

19.انسان موفق کسی است که زندگی خود را به دست خود بسازد .     

                                                                                     آرتور شوپنهاور

 

20. خوشبختی خانوادگی ,طولانی ترین و محکم ترین و شیرین ترین سعادت

هاست .

                                                                                                   ولتر

 

21. بالای نردبان موفقیت ,هرگز شلوغ نیست . 

                                                                                            ناپلئون هیل

 

22.چنانچه موفقیت حق مسلم همه ی افراد باشد, شرط اساسی این

موفقیت چیست؟

 

- شرط اساسی برای کسب موفقیت ,توانایی در عمل است .آنتونی رابینز

 

-موفقیت از آن کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی نمی شوند ,بلکه متعلق

به آنهایی است که هرگز از تجدید مبارزه بیم ندارند .                              

                                                                                            هنری فورد

 

23.بارزترین مشخصات افراد موفق کدامند؟ آن که از فرصت استفاده کند , در

مرز شناخته ها و ناشناخته ها حرکت کند و از شکست نهراسد ,موفق

خواهد شد .                                                                   گردون پارکس

 

24.راه ترقی و پیشرفت لذت بخش در افراد موفق چیست؟  موفقیت خود را

با موفقیت دیگران پیوند دهید .تا آنان شما را به جلو رانند و موجب حداکثر

ترقی شما شوند . 

                                                                                  جوزف مک کلندون

 

25. اصلی ترین دلیل برد و باخت در مسابقه ی موفقیت چیست؟

 

- هرگاه دیدید کسی به موفقیتی رسیده است که شما نرسیده اید ,بدانید او

کارهایی کرده است که شما نکرده اید .                             مالکوم ایکس

 

-در دنیا تنها کسی موفق می شود که به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز

را  از خودبخواهد                                                                      شیلر

 

26.تمام موفقیت خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق

هستم .    

                                                               ادیسون

 

27.موفقیت حاصل تصمیم گیری درست است و تصمیم گیری درست ,حاصل

 

تجربه و تجربه,حاصل تصمیم گیری های نادرست .     

                             نوشته های بی نشان

 

28. افراد خوشبخت چگونه اند؟

 

اعتماد به خود در آنها زیاد است .برای خود احترام قایلند ,برای زندگی شور و

شوق زیادی دارد و از زیباییهای حیات لذت میبرد. مایل است ناشناخته ها را

بشناسد و به گشودن راز و رمزهای زندگی علاقه مند است .زندگی و حیات

را نوعی معجزه می داند ,نه مایه ی زحمت و پریشانی . در تلاشهای خود

پشتکار و استقامت نشان می دهد و اگر موانعی در راه او پیش آید,فعالیت و

پشتکار او نیز شدت بیشتری پیدا میکند .

می داند که خود او دنیای درونی اوست که سازنده ی شادی های زندگی

اش میباشد و ازاین رو هیچگاه شادی, عشق ,احساس موفقیت و رضایت را

اززندگی طلب نمیکند ,بلکه شخصا این احساسات و هیجان ها رابه زندگی

عرضه می دارد .خسته شدن ,کسل بودن یا بی علاقه گی نسبت به زندگی

را نمی شناسد. نسبت به زندگی غالبا سرشار از احساس لذت است .

همه ی فعالیت ها و سرگرمی های زندگی مثل ورزش ,گردش ,پیاده

روی ,خواندن شعرو کتاب و معاشرت را دوست دارد و بخشی از اوقات خود را

صرف این فعالیتها میکند .

   

                                    وین دایر .مجله آشنا خانواده-شماره 136ص63

 

29 .ویژگیهای خانواده موفق :

 

1.خانواده ی موفق , برای خدمت به دیگران ارزش قایلند .

2.اوقات فراغت خود را با هم میگذرانند .

3.به مذهب و اخلاق پایبندند .

4.برای خلوت یکدیگر ارزش قایلند .

5.مسوولانه عمل می کنند .

6.درست را از نادرست تشخیص میدهند .

7.به یکدیگر احترام می گذارند .

8. تولید اعتماد و اطمینان می کنند .

9 .خوش خلق و خو هستند .

10 .با همدیگر ارتباط برقرار می کنند و گوش شنوا دارند .

11 .در مقام تاییدو حمایت یکدیگرند .

12. مشکلات را می پذیرند و در حل آن می کوشند .

13.همبستگی خانوادگی ایجاد میکنند .

                                                    روزنامه قدس مورخه 28/12/1380

 

30 .در آئینه نگاه کن ,اگر صورت زیبا داری ,کاری مناسب جمالت انجام ده و

اگر قیافه ات نامناسب است,زشتی کردار را به زشتی صورت میفز ا             

                                                                   افلاطون

 

31 . میوه ی درخت زندگی خوشبختی است , برای چیدن آن باید از نردبان

تلاش استفاده کرد .                                                                          

                                                                                جمله های زیبا

 

32 .معرفتی بالاتر از این نیست که آدمی بتواند حق و باطل را از یکدیگر تمیز

بدهد و دل و جان را به نور معرفت روشن سازد .                               

                                                                                      بوعلی سینا

 

33 . سعادت نتیجه ی یک زندگی عقلانی است .                         اسپینوزا

 

34 .سعادت در این دوره فقط دانستن مقصود زندگی است.           

                                                                                   تولستوی

35 .گامهای بلند به سوی خوشبختی :

 

- از سلامت بیشتری برخوردار بودن.

- کلمات جدید یاد گرفتن.

 -  قررت تمرکز خود را افزایش دادن.

- خلق عواطف مثبت جدید.

-  داشتن صدای گیرا و کلام رسا.

-  بیشتر به فکر دیگران بودن.

- به آرمانهای پیشرفته فکر کردن.

- بلوغ فکری و پختگی را هدف خویش قرار دادن.

- برقرار کردن ارتباط بهتر با دیگران.

-  بدست آوردن دانش بیشتر از راه مطالعه.

- باور داشتن به اینکه مشکلات حل شدنی هستند.

- امید داشتن به اینکه خوشبختی در انتظار شماست.

- از همین لحظه درست اندیش بودن.

- تخیل قویتر داشتن.

- پدر یا مادر بهتری بودن.

- بهره مندی از آرامش کامل.

- اکنون زندگیتان را بارور سازید.

 

 

به زندگی علاقمند شوید و شروع به جستجوی آن کنید. آن را در پیرامون خود

خواهید یافت.

طبیعت , نقاشی , شعر , رمان و ... نمایش های پایان ناپذیرزیبائی را عرضه

میکنند.

                                      فصلنامه بصیرت سرباز, شماره35,ص80-83.

 

 اگر به موفقیت خود واقعا ایمان داشته باشید, حتما پیروز خواهید شد.       

                                                                                 جمله های زیبا

 

ویژگی یک خانواده ی خوشبخت :

1 .هرگاه خداوند خوبی خانواده ای را بخواهد آنان را در دین فقیه و آگاه کند,

کوچک آنان بزرگشان را گرامی و محترم شمارد, در معیتشان مدارا و در هزینه

هایشان صرفه جوئی و میانه روی روزیشان کند, به عیبهایشان بینا گرداند

پس از آنها دست بکشند و توبه کنند و اگر برای خانواده ای خوبی نخواهد آنان

را به حال خود رها کند. 

   

                            پیامبر(ص)-میزان الحکمه- ری شهری-جلد4- حدیث5380

 

2 . وقتی خداوند خوبی بنده ای را بخواهد به او قناعت عطا کند و همسرش

را شایسته گرداند.

                                                              امام علی (ع)-جلد4-حدیث5362.

 

3 .هریک از زن وشوهر پیوسته به فکر خوشحال کردن و راحتی نگهداشتن

دیگری است.

 

4 .علاقه, عشق , محبت , صفا و یکدلی خود را در رفتار و گفتار به یکدیگر

ابراز میکنند.

 

5 . زوجهای خوشبخت قادرند به وصف دقیق خصوصیات همسران بپردازند,در

واقع آنان روحیات یکدیگر را خوب میشناسند و با توجه به روحیات همدیگر ,

باهم زندگی ایده آل و سعادتمند دارند.

 

6 .با همسرتان دوست شوید, یار و یاور باشید ,باهم حرف بزنید,به اتفاق هم 

راه بروید,فکرکنید.

7 . اگر میخواهید همسرتان را ساد کنید , ابتدا باید خودتان شاد باشید.

8 . تعطیلات آخر هفته را به خانواده اختصاص دهید.

 

9 . اگر میخواهید زندگی زناشوئی خوب و شادی داشته باشید,همیشه به

خانواده حقیقت را بگوئید.

 

10 . وقتی مرد به منزل می آید,همسرش با تبسم از او استقبال کند و تا

حداقل1ساعت از ورودش به منزل هیچ حرف ناخوشایندی به او نزند.

 

11 . به همسرتان در کارهای منزل و تربیت فرزندان کمک کنید.

 

12 . همدیگر را با زیباترین الفاظ , واژه ها و نامها صدا بزنید.

13.شما پشتیبان همسرتان باشید,چراکه پشت سر هر مرد موفق یک زن

لایق و حمایتگر ایستاده است و بالعکس.

 

14 . از همسرتان تعریف کنید,در تعریف کردن از او سخاوت به خرج

دهید,خوبیها و زیبائیهایش را مطرح کنید و نزد فرزندان و خانواده ی همسر از

او تعریف کنید و نکات مثبت او را بیان نمائید.

 

15. قبل ازینکه مهمان دعوت کنید ,موضوع را باهمسرتان در میان بگذارید,به او فرصت کافی برای تدارک مهمانی را بدهید.شرایطی فراهم کنید که

همسرتان هنرهایش را نشان دهد و کاری کنید که بدرخشد.

 

16. سه کلمه ی عشق , انضباط , احترام را هرگز فراموش نکنید.

 

17. هرگز همسرتان را باکسی مقایسه نکنید و به همسر و فرزندانتان ارزشها

و هنجارهای اجتماعی را یاد بدهید.

 

18. وقتی با همسرتان صحبت میکنید,روزنامه و کتاب را کنار بگذلرید و با دقت

و علاقه به حرفهایش گوش کنید و همیشه زوجین باید سر و وضع خود را

مرتب,منظم و معطر نمایند.

   سوره نساء-آیه34 / بحار الانوار-جلد103-ص235 / ماهنامه فرهنگی-

اجتماعی آشناخانواده شماره159-ص 21.

 

- یکی از رازهای زندگی شاد و موفقیت و خوشبختی اینست که از دیروز

بیاموزید, برای امروزتان زندگی کنید و امیدتان فردای درخشان باشد .        

                                                                        نوشته های بی نشان

 

- تمام انسانهای موفق به یک نتیجه رسیده اند که باید قدر ارزشهای خود را

بدانند .  

                                                                                   متنوس

 

- خوشبختی در مبارزه با رویاهاست .                     سن پیر

- نه موفقیت و نه شکست یک شبه ایجاد نمی شود .              آنتونی رابینز

- هدف ,پشتکار و برنامه ریزی ,مهمترین رمز موفقیت .  

                                                                              نوشته های بی نشان

 

- هرگزپر طاووس به کرکس ندهندش 

                                             توفیق رفیقی است به هرکس ندهندش

 

-بطور کلی موفقیت انسان در هر کار بر سه اصل استوار است: شناخت و

آگاهی , ابزارو امکانات و کارو کوشش. با فقدان هریک ازین اصول سه گانه,

موفقیت امکانپذیر نیست .اگر جوان بتواند بهترین راه زندگی را تشخیص دهد

یا ابزارو امکانات لازم را در اختیار نداشته باشد یا تلاش نکند ,در زندگی کامیاب

نخواهد شد .

                             رمز موفقیت در زندگی .ص 9-محمدی ری شهری

 

+ نوشته شده توسط در شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 16:20 |
 

۱.بی همسران خود راهمسر دهید٬ زیرا با اینکار خداوند٬اخلاق آنان رانیکو

میگرداند و روزیهایشان را زیاد میکند و برجوانمردیهای آنان میافزاید. 

                   

             (پیامبراعظم<ص>منتخب میزان الحکمه ـ ری شهری حدیث۲۷۷۹)

  

2.هرکه با زنی بخاطر زیبایی اش ازدواج کند,دلخواه خود را در او نبیند و هر که

با زنی به خاطر مال و ثروتش ازدواج کند,خداوند او را به همان مال و ثروت  

واگذارد,پس بر شما باد به ازدواج با زنان متدین.        

    

                                پیامبر اعظم«ص» منتخب میزان الحکمه,حدیث 2786

 

3.زنی را به همسری بگیر که گندمگون ,چشم درشت, درشت کفل ومیان قد

باشد , اگراورا نخواستی مهرش به گردن من. 

                      

                  امام علی«ع»وسایل الشیعه شیخ حر عاملی-جلد14-ص 35            

 

4.با زنان خوش گفتار و نیکوسخن باشید,تا ایشان هم خوش کردار ونیکو رفتار

شوند .    

                                   امام علی «ع»بحار الانوار,مجلسی-جلد103-ص223         

  5.با زن بخاطرچهار چیز ازدواج میشود:مال و ثروتش,زیبایی اش,دینداریش

واصل و نسب و خانواده اش,و تو با زنان متدین ازدواج کن .  

                                             پیامبرخدا- میزان الحکمه-جلد5-حدیث8736

 

6.برای نطفه های خود گزینش کنید, زیرا زنان بچه هایی همانند برادران و

خواهران خود به دنیا می آورند.          

                                                  پیامبر اکرم –جلد5-حدیث  7850                    

7.چهره ی زن,معرف شوهر وپیراهن یک مرد, معرف همسراوست.                            

                             نکته های ناب تربیتی –اخلاقی – محمود اکبری-ص 42 

 

8.یک ازدواج موفق به دو چیز بستگی دارد :زوج مناسب یافتن و زوج

مناسب بودن.

                              نکته های ناب تربیتی- اخلاقی ,محمود اکبری –ص42      

 9.دختری به دوستش گفت:نامزدم میگه که تو زیباترین دختر دنیایی!!

دوستش گفت:پس بهتره با آدم دروغگو ازدواج نکنی .                       

                                                                                   لطیفه         

 

10.من نمیخواهم از خمین همسر بگیرم .چون میخواهم کفو خودم باشد,اگر

خودم درس میخوانم,میخواهم همسری بگیرم که همفکر من باشد. درنتیجه

باید از قم زن بگیرم و از خانواده ی روحانی و هم شان خودم.            

                                           امام خمینی«ر»فرهنگ و خبر-خرداد87ص4

 

11.چه مانعی دارد که مومن زنی بگیرد تا خداوند فرزندی نصیبش کند که با

کلمه لا اله الا الله زمین را گرانبار کند,و تعداد موحدین و یگانه پرستان بیشتر

شود.

              پیامبر اکرم«ص»وسایل الشیعه –شیخ حر عاملی – جلد 20.ص14         

 12.ما به دو وسیله میتوانیم منکرات را در جامعه از بین ببریم, ازدواج ونماز .

چون شیطان از دو راه وارد قلب جوانان میشود :شهوت وغفلت ,شهوت را

باید به وسیله ی ازدواج باید کنترل کرد و غفلت را بوسیله ی نماز باید از بین

ببریم .                       

                                          حجه الاسلام محسن قرائتی ,شبکه 1سیما

 

13.زن آگاه وبا معرفت,باید همسر مرد آگاه و با معرفت گردد                         

                                        امام صادق ع –فروع کافی –جلد5 –ص 350

 

14.مردی دچار کمر درد شده بود, نزد دکتر رفت و گفت :آقای دکتر چهار زن

دارم و کمرم هم خیلی درد میکند,  چه کنم ؟ طبیب گفت:فقط دوازده مرتبه

طلاق چاره ی آن است.

                                                               کشکول زرگر – جلد 2 ص92

 

15.ازدواج مجموعه ای است مزه ها                                                           

 

 - هنگام ازدواج با گوشهایت مشورت کن تا با چشم هایت.                      

                                                                     ضرب المثل آلمانی

 

- مردی که به خاطر پول زن میگیرد , به نوکری میرود .        

                                                                      ضرب المثل فرانسوی

 

 - لیاقت داماد , قدرت بازوی اوست .     

                                                               ضرب المثل چینی

 

- ازدواج مجموعه ای از مزه هاست , هم تلخی دارد,هم شوری,هم

تندی ,ترشی ,شیرینی وبی مزگی.                                                    

                                                                              ولتر

                                                                                                                        

   - پیش از ازدواج چشم هایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را ببندید.    

                                                                                     فرانکلین

 

- دوام زناشویی یک قسمت روی محبت است و نه قسمت دیگری روی

گذشت از خطا .

                                                          ضرب المثل اسکاتلندی  

 

- اصل و نسب مرد و زن وقتی مشخص میشود که آنها برسر مسائل کوچک

باهم مشکل پیدامیکنند                                                    برنارد شاو 

                                                                          

  ۱۶ .ازدواج در ضرب المثلهای جهان                                                           

 

  - با زنی ازدواج کنید که اگر مرد بود,بهترین دوست شمامیشد.                                   

 - با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصلهای خسته کننده ی اورا اصلا

نخوانید. 

- برای یک زندگی سعادتمندانه,مرد بایدکر و زن باید لال  باشد .                            

 - شوهر مغز خانه است و زن قلب آن .                                                               

 -عشق سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق.                                            

- خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج بدست می آید .                                            

- زن قبل از عروسی میگرید و مرد بعد ازآن .                                                   

-هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد ,چون

همیشه آن را  مربوط به خودش میداند .                                        

                        فصلنامه بصیرت سرباز- شماره 35-ص54-55

 

  17. گزیده ی ازدواج در اندیشه ها:                                                                   

 - ازدواج یا مردن است یا زندگانی یافتن .                                            

                                                                           جبران خلیل جبران

- کسانی که ازدواج را سرسری می انگارند ,عمر و زندگی را

باخته  اند .                           

                                                                           تولستوی

 

 - ازدواج چیز عجیبی است ,گاه شیران را روباه و گاه روباهان را شیر

میکند.                                                           ویکتورهوگو

 

 - درموقع خرید پارچه ,حاشیه ی آنرا خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره

ی  مادر عروس تحقیق کن .          

                                                                 مصطفی کمال پاشا

 

 - زن زیبا٫  خواهر مردان بسیاری است .                                         

                                                                             افریقاییها        

 

 - کسی که زن ثروتمند بگیرد,آزادی خود را فروخته است.                  

                                                                       آلمانیها 

 

- زن, کسی را که دوست دارد تحقیر میکند و کسی را که از او بدش می آید

می ستاید.

                                                               اسپانیاییها                                

 

- دختران که همه خوبند,پس زنان بد از کجا می آیند؟!                               

                                                                                استونیها

 -  زن هیچگاه از زن تمجید نمیکند.                                                     

                                                                                   استونیها

 - زن خوب محصول شوهرخوب است.                                        

                                                                                انگلیسیها       

 - خنده ی زن زیبا, گریه ی کیف پول آقاست.                                 

                                                                                ایتالیائیها        

 - وقتی مردی دیوانه ی زنی میشود بایدصبر کرد خود آن زن او را عاقل

میکند.                                                                      چینیها

 - اگر زنت به تو تملق گفت حتما نقشه سوئی در سر دارد.                        

                                                                                          روسها      

 - شب و زن و عشق , مرد را به اشتباه می اندازد.                                  

                                                                                     سوئدیها 

 - انتخاب زن و هندوانه مشکل است.                                                

                                                                             فرانسویها

 - اسلحه ی زن اشک اوست.                                                        

                                                                                 گرجیها         

 - زن ابتدا کنیز,بعدا رفیق,در آخر آقابالاسر است.                                 

                                                                            نروژیها

 - بدون زن خانه جای شیطان است.                              

                                                                              هندیها   

 - وقتی در خانه زن خوبی باشد,خوشی از در و دیوار میبارد.                  

                                                                  هلندیها    

 

 - ورود زن ,آغاز سعادت است.                                                  هندیها 

 - هزار مرد باهم توافق میکنند ولی توافق دو خواهر محال است.       

                                                                                        هندیها

 - یا زن نگیر یا اگر گرفتی نگذار آقائی کند.                                            

                                                                   یونانیها

 - جز با زنان عاقل و آزموده مشورت مکن, غیرت ورزی بیجای مرد زن

را به فساد می کشاند.  

                                                              نظر اسلام

 

- زن مانند گردنبند است , پس بنگرچگونه گردنبندی برای خود میگیری.        

 

                                     امام صادق (ع) – وسائل الشیعه,جلد14,ص28

 

 برای اطلاع بیشتر در این زمینه به کتاب بهشت خانواده

                  , جلد1 , درس55 تالیف سیدجوادمصطفوی مراجعه شود.                                                                          

  

 - زنان بنی اسرائیل بدان جهت از طریق عفت خارج شدند که مردانشان به

مرتب  بودن و زیبایی مقید نبودند.سپس فرمودند:آنچه را که تو از همسرت

انتظار داری او نیز همان را از تو انتظار دارد.

                                                         امام رضا(ع)-بحار,جلد76,ص102 -

-یکی از دانشمندان مینویسد: زن قدرت عجیبی دارد,مثل قضاوقدر

است,هرچه بخواهد همان است.

                                 جوانان و انتخاب همسر- علی اکبر مظاهری-ص26                   

 - اگر زن باتقوا و خوش خلق و کدبانوئی در خانه ای محقر و فقیر باشد آن

خانه را محل آسایش و فضیلت  وخوشبختی میسازد.  

                                                  اسمایلز-جوانان و انتخاب همسر-ص27       

 - ناپلئون میگوید: اگر میخواهید اندازه ی تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید به

زنان آن ملت بنگرید؟! 

                                                     ناپلئون – جوانان و انتخاب همسر- ص27                                 

 - شکیپیر میگوید: آنچه در زن قلب مرا تسخیر میکند, مهربانی اوست نه روی

زیبایش من زنی را بیشتر دوست دارم که مهربانتر باشد.     

                                                             جوانان و انتخاب همسر-ص33      

 

 - بهترین زنان شما زنی است که وقتی شوهرش چیزی می

آورد ,سپاسگذاری کند و اکر نیاورد, راضی باشد.       

                                           امام صادق (ع)- بحارالانوار-جلد103-ص239                       

 - وظیفه ی زن اینست که تا در خانه به پیشواز شوهرش برود و به وی

خوش آمد بگوید.  

                                       پیامبر خدا(ص)-مستدرک الوسایل-جلد 3-ص551                                 

- زن از مرد آفریده شده و تمام توجهش به سوی مردها معطوف میشود,پس

همسرتان را دوست بدارید.         

                                                   امام صادق-بحار-جلد103-ص226                        

 -با همسر خود جدی و رسمی نباشید,با او خودمانی و صمیمی

باشیدوتلاش کنید زندگی شادی داشته باشید.     

                            جمله  های زیبا                                                           

 

 - یکی از نوادگان امام خمینی از آقا پرسید : ما چه کنیم تا شوهرانمان مانند

شما نسبت به خانم با ما رفتار کنند؟! حضرت امام  فرمودند : شماهم

فداکاری کنید. 

                                                                   فرهنگ و خبر-خرداد87,ص10 

 

- قلب زن پرتگاهی است که عمق آن رانمیتوان تخمین زد.              

                                                              لافورتین

 - زنان بخوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند اما به یکدیگر میگویند تا در

حفظ آن باهم شریک باشند.               

                                               داستایوفسکی                                                                     

 - اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش میداد ؟!             ناپلئون                      

 - این زن بود که مرا به اینجا رسانید,او شریک زندگی من بوده است و نصف

کتابهائی که نوشته ام  مال این خانم است.  

                                         علامه طباطبائی                      

 

 - پاستور میگوید : اگر اختراع کردم  و اگر توانستم به جامعه خدمتی بکنم به

کمک خانمم بودکه مرا از خستگی نجات میداد. 

                                 اخلاق در خانه-جلد1-ص289 – استاد مظاهری

 

- صیانت زن او را شادابتر و زیبائیش را پایدارتر میکند.  

                                      امام علی (ع)-منتخب میزان الحکمه-حدیث1376

 

 - حکیمی بر سر در خانه اش نوشته بود:شر وارد خانه ام نشود,حکیمی

دیگر اورا دید گفت : پس همسرت از کجا وارد شود. 

                                                              کشکول شیخ بهائی – ص161                    

 

- در بین 313نفر از یاران خاص امام زمان (عج) 50 نفرشان خانمها هستند.   

                                                                                    آقای قرائتی

 

 - زن بد,عذر شوهرش را نمیپذیرد و خطاهایش را نمی بخشد.

                               

                                            امام صادق(ع)-بحار-جلد103-ص235 

  

  - برای یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی.     

                                                                            ضرب المثل چینی    

 

-  در خیابان چهره آرایش مکن                      از جوانان سلب آسایش مکن  

 زلف خود از روسری بیرون مریز                در مسیر چشمها افسون مریز  

   یاد کن از آتش روز معاد                          طره گیسو منه در دست باد      

 خواهرم دیگر تو کودک نیستی        فاش تر گویم عروسک نیستی          

خواهرم ای دختر ایران زمین                یک نظر عکس شهیدان را ببین    

 خواهرم اینقدر طنازی مکن                  با اصول شرع لجبازی مکن      

 خواهر من این لباس تنگ چیست؟! 

                                                پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟!              

 در امور خویش سرگردان مشو 

                                                     نوعروس چشم نامردان مشو      

                                                       شاعر بسیجی-حاج محمدرضا آغاسی

   

- بهترین نگهبان سعادت در یک خانواده, عشق زن و شوهر نسبت به یکدیگر

است.

                                                                                   دومون لورید

 

- هرکس زیاد زن گیرد , رسواییها اورا در میان گیرند.   

                                    امام علی <ع> -میزان الحکمه جلد 2-حدیث 2458

 

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 14:14 |